Новини

Позиция на Координационния съвет на СЖБ

На 08.09.2011 г.,  Координационния съвет на СЖБ обсъди състоянието на социалния диалог и хода на преговорите по КТД в холдинг „БДЖ” ЕАД и ДП „НКЖИ”, както и изпълнението на стачните споразумения, сключени на 10 март 2011г. и Меморандума за разбирателство за развитието на българския железопътен транспорт от същата дата, подписан от министъра на транспорта г-н Александър Цветков, социалния министър г-н Тотю Младенов и лидерите на КНСБ – г-н Пламен Димитров и КТ „Подкрепа” – г-н Константин Тренчев.

Прочети още: Позиция на Координационния съвет на СЖБ 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.