Новини

Индустриалните отношения и колективното трудово договаряне в мултинационалните компании

 

На 20 и 21 септември 2010 г. в гр. Банкя, Клубът на председателите на синдикални организации на КНСБ от филиали на многонационални компании в България, с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт”, проведе семинар на тема „Развитие на индустриалните отношения и колективното договаряне в мултинационалните компании”.

Изложение по преработената Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 год. за създаване на Европейски работнически съвети или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение направи Татяна Михайлова - научен сътрудник в ИССИ към КНСБ, която подчерта, че държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки за транспонирането и в националното законодателство не по-късно от 5 юни 2011 г. Пет години по-късно, на 5 юни 2016 г., предстои Комисията да докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за прилагането на разпоредбите на директивата, като при необходимост съпровожда доклада със съответните предложения. В този панел интерес предизвика и информационната среща с г-жа Илдико Крен (Унгария), която представи проект VS/2009/0504 «Транснационални мерки за засилване компетенциите на работническите представители в сферата на информиране, консултиране и участие в МНК от Югоизточна Европа» и предстоящата конференция през м. ноември в София.
Екатерина Рибарова - научен секретар на ИССИ представи състоянието и тенденциите на колективното трудово договаряне и социалният диалог в отраслов и браншов аспект - резултати от проведеното дълбочинно изследване от проект на КНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.
Темата „Колективното трудово договаряне в МНК - възможности и развитие” презентира Емилия Маркова - главен експерт в КНСБ, която акцентира и върху подписването на работни споразумения, пактове за заетост, колективни договори и др.п., които в условията на икономическа криза кореспондират с иновациите в колективното договаряне в европейските страни. Анализиран бе положителният опит и отрицателните страни на този тип споразумяване в компаниите Sony (Испания), Ford и Daimler Chrysler (Германия), Alumil (Гърция) и др. и последиците за профсъюзите. В бурни дебати бяха споделени добри практики, проблеми и договорености в действащите КТД от Димитър Диков - председател на Клуба и на синдикалната организация при „Аурубис” АД, Атанас Атанасов - зам.председател на клуба и председател на синдикалната организация в „Солвей соди” АД Девня, Венцислав Василев - председател на синдикалната организация при „Златна панега цемент” АД, Димитър Трифонов - „Алкомет” АД Шумен, Венцеслав Пешев - „Алкател Лусент България” АД, Николина Банева - SKF Сопот, Аника Стоименова - „Данон Сердика” АД, Славчо Гелков - ЧЕЗ, Росен Корелов - „Агрополихим” АД, Катя Владимирова - „Идеал Стандарт България” АД Севлиево, Георги Гутев - „Цератизит” АД, Габрово и др.

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.