Новини

КНСБ има свои представители в листите за общински съветници

КНСБ отдава изключително важно значение на свободните избори като инструмент на представителната демокрация. Ние не изповядаме политически идеологии, но пледираме за по-голяма ефективност на изпълнителната власт, разширяване възможностите на гражданското общество за влияние и активно участие на социалните партньори в процеса на управление.

В тази връзка КНСБ и нейните регионални структури предприеха редица действия за осигуряване на широк обществен дебат  чрез изследване на нагласи и споделяне на виждания на кандидат кметовете за бъдещо управление  в цялата страна.


С оглед изследване нагласите за участие на синдикалните лидери в местните избори, във втората половина на септември КНСБ проведе анкетно проучване онлайн в сайта си с 836 председатели на базисни синдикални организации от страната. Резултатите показват следните по-важни особености:

• Макар и в началния етап на предизборната кампания, синдикалният  актив има нагласи за по-активно участие в сравнение с предишните местни избори – само 4% от анкетираните са посочили, че няма да гласуват, докато при предишния вот техният дял е бил 8.9%.
• 35.8% от респондентите считат, че настоящият кмет ще бъде преизбран, а 38.1% залагат на нова личност. Това означава, че картината в страната е много пъстра, но като цяло ще се търси промяна на статуквото и избор на нов кмет.
• Водещите качества, които всеки кмет трябва да притежава са: честност (54.6%), новаторски идеи (41.0%), управленски умения (39.6%), отговорност (34.6%) и професионализъм (32.9%).
• Ярко изпъкват три основни проблема, които трябва да се решават на регионално ниво: привличане на инвестиции и създаване на
нови работни места (70.1%), усвояване на средства по европейски програми (48.2%) и подобряване на здравното обслужване на населението (38.5%).

Към днешна дата са проведени редица срещи на синдикалния актив са кандидатите за кметове. След станалите дебати регионалните структури са изразили своите предпочитания към 29 кандидати (13-ГЕРБ, 7-БСП, по 1 – ДПС,НДСВ,СДС,ВМРО-НИЕ, БСДП и независим кандидат, а в 3  синдикалната общност застава зад кандидати издигнати от местин коалиции). По време на срещите с кандидати са подписани 7 споразумения за гарантиране на социалния диалог и по-добро местно самоуправление. (София, Пловдив, Бургас, Варна, Карнобат, Ивайловград, Панагюрище). В ход са преговори за споразумения и в други градове.  

В листите за общински съветници КНСБ до сега се е включила със 110 души в 41 общини.

 

Политически сили

БСП

30

ГЕРБ

22

ДПС

7

Атака

3

ВМРО

3

ДСБ

2

СДС

2

РЗС

3

НДСВ

3

различни коалиции

35

Подкрепа на РС на КНСБ за кандидат-кметове

Подкрепа за кандидат-кметове в 29 общини, от тях 10 областни
ГЕРБ

13

БСП

7

ДПС

1

НДСВ

1

СДС

1

ВМРО-НИЕ

1

БСДП

1

НЕЗАВИСИМ

1

КОАЛИЦИИ

3

12 РС на КНСБ не подкрепят кандидати

Днес – 13 октомври в Копривщица от 17.00 ч. президентът на КНСБЛ Пламен Димитров се срещна със синдикалиня актив в региона и кандидатът за кмет Иван Лесков.

Призоваваме всички партии, коалиции, местни организации и независими кандидати към повече толерантност в предизборната борба, цивилизовано поведение по време на кампанията и висока отговорност към задълженията и ангажиментите, които поемат към своите избиратели – за превръщане на политическата демокрация в реален инструмент за икономически и социален просперитет на нацията.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.