Новини

Бургас: В пристанище Бургас подисаха нов колективен трудов договор

Представители на синдикатите и ръководството на Пристанище Бургас подписаха нов Колективен трудов договор. Това се налага поради предстоящото концесиониране на Терминал „Насипни товари” и Терминал 2А, съобщиха от порта.

Параметрите на новия КТД утвърждават социално-трудовите придобивки на работниците в дружеството. Страните се споразумяха, на всеки отчетен тримесечен период, да се анализира изпълнението на показателите, заложени в бизнес-плана на дружеството, като при постигнато преизпълнение ще се създават условия за допълнително заплащане на работниците и служителите.
Само за първия месец на годината, на пристанище Бургас са обработени над 300 000 тона товари.
Вече се обработва и първия кораб с извънгабаритни колети. Корабът „OceanTeam” застана на първо корабно място и ще товари 520т тежки колети за износ.

www.factor-bs.com

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.