Актуално

Предварителни преговори за колективен трудов договор

Председателят на “Синдикат на производителите на бира храни и напитки”- КНСБ г-н Красимир Пащрапански се опитва да привлече служителите от благоевградската фирма “Сладка къща АСЯ” ООД за синдикални членове. “Сладка къща АСЯ” ООД е един от най- големите производители на сладкарски изделия в гр. Благоевград, затова и привличането на служителите и е от особена важност.

“Сладка къща АСЯ” ООД е основана през месец Септември, 1999 година. Офисът и производственият и цех се намират в Благоевград (на около 100 км южно от София). Основната дейност на фирмата е производство и дистрибуция на трайни сладкиши – рула и кейкове със запазени търговски марки “Сладък дом” и “Асикейк”. Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия.Фирмата притежава сертификат за качество ISO 9001.
Г-н Красимир Пащрапански се обърна за съдействие към Регионалния съвет на КНСБ в гр. Благоевград и в частност към Председателя г-н Васил Чолаков с молба г-н Чолаков да предаде покана за семинар по проблемите на информиране и консултиране и корпоративната социална отговорност на собственика на благоевградската фирма г-н Емил Джалев. Семинарът ще се проведе в хотел Балкан- село Чифлик- Троянско. В него ще вземат участие като лектори г-жа Т. Михайлова- научен сътрудник в Институт за социални и синдикални изследвания и г-н Чавдар Христов- изпълнителен секретар на КНСБ.
Председателят на РС на КНСБ гр. Благоевград г-н Чолаков предаде поканата като уточни подробностите по-нея.

Целта на Председателя на “Синдикат на производителите на бира храни и напитки” г-н Красимир Пащрапански е при последващи официални преговори за сключване на колективен трудов договор със “Сладка къща АСЯ” е да спечели служителите освен с ползите от един колективен трудов договор и допълнителни придобивки като участия в обучения.

Регионалният съвет на КНСБ гр. Благоевград ще се включи активно в процеса на преговорите.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.