Актуално

Колективни трудови преговори в Сандански

Общинският координатор на КНСБ за гр. Сандански Димитър Попов е в процес на подготовка и преговори за сключване на колективен трудов договор в Детските ясли в гр. Сандански- ОДЗ. Детските ясли В Сандански имат Синдикалнa организация във Федерацията на синдикатите в здравеопазването. През 2009г. г-жа Емилия Маркова, която е главен експерт в Централата на КНСБ в София е провела обучение на синдикалния актив на КНСБ в Сандански на тема: Колективно трудово договаряне и техники на воденето на преговори. Общинският координатор на КНСБ там смята да преговаря въз основа на натрупаните техники и умения от това обучение, както и тези от опита му преди това. Също така ще вземе под внимание колективният трудов договор на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Г-н Попов смята, че няма да има трудности при договарянето на условията по колективния трудов договор в ОДЗ гр. Сандански.

За разлика от Детските ясли обаче предвижда трудности при колективните трудови преговори, които се водят в частната шивашка фирма Еврокомерс гр. Сандански. В нея има Синдикална организация и са водени активни преговори за сключване на колективен трудов договор, но така и не се е стигнало до подписването му. В момента във фирмата има съкращения на персонала и Димитър Попов смята, че ще е доста трудно точно сега да се сключи колективен трудов договор там, но преговорите ще продължат и в бъдеще.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.