Актуално

Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”.

Проектът на синдикатите беше представен и критично разгледан от представители на Община Русе. Основното, заложено в проекта за КТД е: неотстъпване от досегашни придобивки в предишни Колективни договори, въпреки влошеното финансово състояние на общината за 2011, повишаване на разходите за облекло за служители, чиято работа е увеличена. Всичко, предложено от синдикатите е обосновано със солидни аргументи, преговорите ще продължат на 8 Март, когато ще се защитава цялостният проект на КТД.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.