Актуално

КНСБ извоюва нови социални придобивки в социални домове в Пазарджик

 Споразумение за социалните работници от дома за стари хора „Гаврил Кръстевич” и Дома за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” в Пазарджик сключиха кметът на общината Тодор Попов и председателят на Регионалния съвет на КНСБ Александър Шопов. Това каза за радио „Фокус” Пазарджик Татяна Стоянова от общинската администрация.

Споразумението е със срок от 2 години и в него са договорени по-добри параметри за новосъздадените синдикални организации от двете социални заведения, в които членуват 65 работещи. На практика това е целият персонал на социалните заведения. Сред новите моменти в споразумението са увеличаване на предизвестието преди уволнение от един на два месеца, увеличаване на възнаграждението за трудов стаж и опит 0,6% на 1,0%, увеличаване размера на платения годишен отпуск от 20 на 22 дни и включването на допълнителен от 10 работни дни и други.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.