Актуално

Подписаха по-изгодни клаузи за работещите в УМБАЛ “Свети Георги"

Днес бе финализиран и подписан Колективният трудов договор в УМБАЛ "Свети Георги". Той включва трудовите правоотношения и по-изгодни клаузи за работещите в най-голямата болница в Южна България и в Медицински университет - Пловдив, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение доц. д-р Карен Джамбазов. Той обясни, че наред с общовалидните нормативни документи в настоящия КТД е заложено увеличаване на възнагражденията с 3%.

Същевременно с това на всеки 4 месеца с оглед финансовите резултати на болницата ще може да се извършва предоговаряне на заплатите в полза на служителите. Новият КТД отново залага на въведените през последните 3 месеца служебни ваучери по Наредба 11 - за предоставяне за безплатна храна на работещите на дежурства и при вредни условия на труд, като рентгенолозите, например, уточниха от икономическия отдел на болницата. Служителите на УМБАЛ "Свети Георги" могат да използват ваучерите в голям брой търговски обекти, а не както бе по-рано - само в определени магазини на територията на лечебното заведение, уточниха икономистите. През целия период на преговори до финализиране и подписване на КТД, срещите и разговорите бяха изцяло в духа на разбирателството, сътрудничеството и конструктивността, категоричен е изпълнителният-директор. Колективният трудов договор бе подписан от доц. д-р Карен Джамбазов, ректорът на МУ - Пловдив доц. д-р Георги Паскалев и представители на синдикатите КНСБ, КТ "Подкрепа" и "Свободен медицински синдикат".

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.