Актуално

КТД в Общински духов оркестър-Плевен подписан за първи път

На 06.04.2011г. , бе подписан нов Колективен Трудов Договор в Общински Духов оркестър – Плевен, който е първият такъв в цялата история на съществуването на музикалния институт.Подписите под него в тържествена обстановка в сградата на Община Плевен и в присъствието на журналисти от водещите регионални медии сложиха Председателят на Синдикалната организация към Съюза на българските музикални и танцови дейци при КНСБ  Христофор Маринов и Кмета на Община Плевен Найден Зеленогорски.Преговорите по проекта за КТД продължиха, в доста конструктивен и ползотворен дух, около две седмици, като в преговорния екип  на Синдикалната организация участваха нейният председател, областният координатор на ФНСЗ в Област Плевен  Иванка Тодорова, експертът на РС на КНСБ-Плевен Николай Илиев, както и експерт- юриста  от Регионалния офис на НМ по КТД и права- Плевен Крум Цветков.

В Синдикалната организация на КНСБ в Духовия оркестър членуват 17 души, като общата численост на художествено-творческия състав на Оркестъра възлиза на 25 души. В Духовия оркестър – Плевен няма синдикална организация на КТ ,,Подкрепа”.Културният институт  и неговата дейност се финансират изцяло от Община Плевен с нейни собствени средства.В КТД е постигнато създаването на Художествен съвет, в който сериозна роля ще играе ръководството на Синдикалната организация, което ще доведе до сериозно повишаване на професионалното и творческо равнище на Оркестъра.Извоювани са сериозни придобивки за членовете на СО по отношение на допълнително трудово възнаграждение  за трудов стаж и професионален опит, допълнителен платен годишен отпуск, както и изискване за задължително съгласие на ръководството на Синдикалната организация при прекратяване на трудовото правоотношение по Чл.328, ал.1, т.2 и 3 от КТ.
Изготвил: Крум Цветков- експерт- юрист в Регионален офис на НМ по КТД и права-Плевен

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.