Актуално

Пробив в колективното трудово договаряне в областта на културните институти в Плевен

На 06.04.2011г. , бе подписан нов Колективен Трудов Договор в Северняшки ансамбъл – Плевен, като подписите под него в тържествена обстановка в сградата на Община Плевен и в присъствието на журналисти от водещите регионални медии сложиха Председателят на Синдикалната организация към Съюза на българските музикални и танцови дейци при КНСБ  Петя Банева и Главния художествен ръководител на Северняшки ансамбъл- Плевен  Джейлян Демирев.Това е вторият КТД , който се подписва в рамките на деня в областта на музикалните институти в Плевен, заедно с КТД на Общинския Духов оркестър в града. Преговорите по проекта за КТД продължиха,в дух на взаимни компромиси и партньорство,около две седмици, като в преговорния екип  на Синдикалната организация участваха нейният председател, областният координатор на ФНСЗ в Област Плевен  Иванка Тодорова, експертът на РС на КНСБ- Плевен Николай Илиев, както и експерт- юриста  от Регионалния офис на НМ по КТД и права- Плевен Крум Цветков.

В Синдикалната организация на КНСБ в Сверняшкия ансамбъл членуват 41 души, като общата численост на художествено-творческия състав на Ансамбъла възлиза на 50 души. В Северняшкия ансамбъл – Плевен няма синдикална организация на КТ ,,Подкрепа”.Културният институт  и неговата дейност се финансират изцяло от Община Плевен с нейни собствени средства.В КТД е постигнато създаването на Художествен съвет, в който сериозна роля ще играе ръководството на Синдикалната организация, което ще доведе до сериозно повишаване на професионалното и творческо равнище на Ансамбъла. Извоювани са сериозни придобивки за членовете на СО по отношение на допълнително трудово възнаграждение  за трудов стаж и професионален опит, допълнителен платен годишен отпуск, както и изискване за задължително съгласие на ръководството на Синдикалната организация при прекратяване на трудовото правоотношение по Чл.328, ал.1, т.2 и 3 от КТ.


Изготвил: Крум Цветков- експерт- юрист в Регионален офис на НМ по КТД и права-Плевен

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.