Актуално

Колективното договаряне в община Бяла

Общински съвет на КНСБ гр. Бяла, само за този месец - Юни успя да подпише три Колективни договора в: община Борово; община Бяла и в предпрятие ГПК "Наркооп"-Бяла.

Срокът на действие на подписаните договори е две години. Основните придобивки за работниците са: невъзможност за съкращаване на работници и служители по чл.328 ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ без съгласие на синдикалното ръководство, допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1% , допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 а от КТ е увеличен на 10 дни за синдикалните членове в община Борово, 6 дни за община Бяла  и 3 дни за ГПК "Наркооп". Работниците и служителите в ГПК "Наркооп" - Бяла получават ваучери за храна в размер до 70 лева и през месец Август  ще имат възможност да почиват в "Албена" по четири дни. В продължение на три години се водят преговори за подписване на Колективен трудов договор в община Бяла.
След три години  упоритост и настойчивост на Общински съвет Бяла се постигна  резултат, удовлетворяващ синдикалните членове на КНСБ и работниците в общината.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.