Актуално

За първи път повторно разпрострян БКТД

Министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов със заповед от 16.11.2011г. за втори път разпростря прилагането на браншов КТД, сключен между Съюза на пивопроизводителите, Синдиката на производителите на „Бира, храни и напитки“ – КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна индустрия“ – КТ “Подкрепа“ във всички предприятия – производители на пиво и малц. Заповедта важи до изтичане на срока на действие на БКТД – 20 май 2013г.

Основна цел на разпростирането от една страна цели „изсветляване“ на предприятията в „сивия сектор“ и премахване на нелоялната конкуренция, а от друга е популяризиране инструментите за проактивен диалог и стимулиране изграждане на балансирана политика и нови форми на взаимоотношения и сътрудничество в съвместните усилия на социалните партньори по изграждането на „Предприятие 2020“.
Това налага по нов начин да работим за насърчаване проявите на корпоративната социална отговорност, като част от стратегията за устойчив растеж, конкурентноспособност и социално благополучие.
На форума на Европейските пивовари лично Барозу даде висока оценка на пивоварната индустрия, като я охарактеризира като „индустрия с високи стандарти на качество“.


 Христина Маринчева – експерт СО “Земеделие, 
животновъдство, производство на храни, напитки, тютюн“
 НМ „КТД и права“

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.