Актуално

Община Велики Преслав и КНСБ подписаха споразумение за социален диалог

Споразумение за социален диалог в община Велики Преслав за времето до 2015 г. подписаха градоначалникът Александър Горчев и местният координатор на КНСБ Евгения Митева. Чрез документа страните декларират намеренията си за сътрудничество в приоритетни за тях области. Това са колективното трудово договаряне, образованието, здравеопазването и социалните дейности, увеличаването на заетостта чрез разкриване на нови работни места, усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението, подобряване на инфраструктурата – спортна и пътна, подобряване на хигиената и сметосъбирането, топлоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, сътрудничество при кандидатстването и реализацията на европроекти и проекти по национални програми, борба с бедността и информационен достъп до дейностите на администрацията.

Според приетите договорености, Общинската администрация приема активно да кани представители на синдиката в обществени обсъждания на проблеми, касаещи гражданите. Ангажира се с рехабилитация и модернизация на учебните заведения за осигуряване на адекватни условия за провеждане на образователния процес. Максималният брой на децата в група в детските заведения да не надвишава 26, а в детските ясли – 20. Така също да се завиши щатът на медицинските сестри в случаите на групи с деца над норматива.
Предвидено е ежегодно да се обсъждат и приемат механизми за повишаване на трудовите възнаграждения в здравеопазването, гарантиране осигуряването на работно облекло и лични предпазни средства, както и други социално битови условия с цел задържане на квалифицирания медицински персонал.
Страните са се договорили и за създаване на ясни правила за привличане на чужди инвеститори, подкрепа на конкурентоспособен малък и среден бизнес и на предприемачите, прилагащи нови технологии в селското стопанство, борба със сивата икономика и ясна местна данъчна политика.
Във връзка с борбата с бедността акцент се поставя върху младежите до 29 г., както и върху лицата над 55 г. и хората с увреждания.
Общинската администрация се ангажира още приоритетно да работи за развитие на масовия спорт, реновиране на занемарените спортни площадки, реконструкция на големия спортен терен в парка.

www.sedmica.velikipreslav.bg

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.