Актуално

Повишение на работните заплати в „ЕнерСис“ АД - Търговище

„ЕнерСис“ АД (преди 2007г. – „Енергия“ АД, гр.Търговище - основана през 1971 година по лиценз на немската фирма VARTA) е част от „Енерсис“ - световния лидер в производството на индустриални батерии. Към настоящият момент „ЕнерСис“ има над двадесет завода за производство и монтаж на батерии в Европа, Северна Америка и Азия.


На 29.03.2012 г. в гр. Търговище се състоя среща между фирменото ръководство на „ЕнерСис“ АД с председателите на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ във фирмата и представители за информиране и консултиране, на която беше обсъдено повишението на основните работни заплати на работниците и служителите.
Двете страни се споразумяха за следното повишение на работните заплати, считано от 01.04.2012 г.:
- на директните работници 8%
- на спомагателните 5%
- на администрацията средно 4%
Бонусът за ограничаване на отсъствията поради заболяване се увеличава от 1,4% на 3%.

Изготвил статията: Мехмед Мехмедов       
Експерт-юрист в РС на КНСБ – Търговище

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.