Актуално

Колективно трудово договаряне в гр. Попово

На 27.03.2012 г. представител на РС на КНСБ – Търговище посети гр. Попово, като целта на посещението беше запознаване със състоянието на Колективното трудово договаряне в града. Бяха проведени няколко срещи със синдикални председатели на СО при КНСБ. Активно участие във срещите взе и  г-жа Магдалена Радева - Общински координатор на КНСБ в гр. Попово.


Най-голямото предприятие в града „Родина – Попово“ ООД имат нов КТД, подписан на 23.01.2012 г. между Ръководството на предприятието, представлявано от инж. Г. Керезов – управител и СО към ФНСОЛП - КНСБ в дружеството, представлявана от Боян Василев – председател на СО, с времетраене 2 години и заверен в ГИТ. С  Колективния трудов договор се уреждат всички въпроси на трудовите и осигурителните отношения, по които страните са се договорили. СО към ФНСОЛП – КНСБ в „Родина – Попово“ ООД  към момента разполага с 461 синдикални члена.
Посетено бе и предприятието за производство на слънчогледово масло „Роса“ АД – Попово. В предприятието има КТД със срок на действие до 31.12.2012 г.  В разговор-среща с председателя на СО към КНСБ – Стефан Дамянов се установи, че всичките 170 работници в предприятието са синдикални членове на КНСБ.
В много напреднал етап са преговорите между Община Попово, представлявана от д-р Людмил Веселинов (кмет) от една страна и от друга Общинската организация на Синдиката на българските учители към КНСБ, представлявана от Диан Николов и ОбУС  "Подкрепа", представляван от Н.Димитров. До няколко седмици двете страни ще подпишат Общинско КТД за училищата в гр.  Попово.

Изготвил статията: Мехмед Мехмедов
Експерт-юрист в РС на КНСБ – Търговище

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.