Актуално

Предварителни преговори за подписване на oбщински колективен трудов договор в община Сандански

На 23.04.2012г. в сградата на община Сандански се проведе  среща на синдикалната организация при Детски ясли гр. Сандански във връзка с подготовката и предстоящо подписване на колективен трудов договор  между кмета и синдикалната организация. Участие в срещата взе общинският координатор на КНСБ за община Сандански Димитър Попов.

Кмета на община Сандански Андон Тотев изрази готовност за подписване на колективния трудов договор.
На територията на общината има 13 синдикални организации, които ще могат да се възползват от договореностите в общинския колективен трудов договор, след като бъде подписан.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.