Актуално

Нов колективен трудов договор подписаха работодател и председатели на синдикални структури в „Неохим”АД

КТД е със срок на действие една година и с опция да бъде автоматично продължен с още една до подписване на нов, но не по-късно от 30 юни 2014 г., ако страните се споразумеят за това.

Писменото споразумение по нищо не отстъпва на досега действащия КТД. В него дори е добавена още една  социална привилегия – младите семейства да получават по 250 лева помощ за новородено. Предвижда се и възможност за допълнителни плащания - за постигнати текущи резултати, за Коледа и за Великден.

Свое становище във връзка с подписването на КТД сподели  и председателят на синдикалната структура на КНСБ  в „Неохим”АД - Живко Жеков:

„След тримесечен период на преговори – сложни, но ползотворни, се стигна до днешния ден на подписване на КТД. За сегашните икономически условия договорът е достатъчно добър. На синдикатите винаги им се иска малко повече, но отчитаме условията, че за момента е невъзможно. Да се надяваме, че в бъдеще нещата ще тръгнат на добре и като коректни партньори ще подпишем и още по-благоприятни  условия”.

Финализирането на тази продължителна  процедура по подготовка, преговори и подписване на нов КТД е доказателство колко много е обогатен процеса по сключване на КТД на ниво предприятие. Вложени бяха много време, усилия и много ресурси. Постигнатият резултат  е един договор, който балансира интересите както на работодателя, така и на синдикатите. Икономическите условия в настоящия момент позволяват тези параметри - надяваме се, че в бъдеще, при подобряване на финансово-икономическите показатели, ще бъдат договорени и допълнителни преференциални клаузи.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.