Актуално

Подписан анекс към Общински колективен трудов договор в системата на средното образование в Община Благоевград

В края на месец юли изтичаше срокът на Общинския колективен трудов договор в системата на средното образование. След няколко срещи за преговори се стигна до споразумение с кмета на община Благоевград Д-р Атанас Камбитов и работодателите да се подпише анекс за продължаване срока на действие на договора до подписването на новия през септември, когато преговорите ще бъдат финализирани.

От Регионалния съвет на КНСБ гр. Благоевград участие в преговорите взеха председателят на РС на КНСБ гр. Благоевград Красимир Попов и Експертът от НМ по КТД и права Мария Михалкова.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.