Актуално

Подписан е новият общински колективен трудов договор при училищно здравеопазване в гр. Търговище

На 27.03.2013г. в сградата на Община Търговище беше сключен новият колективен трудов договор за работещите в Общинско училищно здравеопазване. Подписи положиха зам.-кмета на гр. Търговище Диян Дечев и председателя на Синдикалната организация на КНСБ при Училищно здравеопазване Йосиф Горумов.

Въпреки условията на криза в общината, двете страни се договориха за увеличение на началните основни месечни заплати на синдикалните членове на КНСБ от 450 лв. на 520 лв.  Освен това, работещите при Училищно здравеопазване ще получат работно облекло в размер на 160 лв. В Колективния трудов договор беше предвидена и клауза работодателя да отправя тримесечно предизвестие при прекратяване на трудов договор, вместо това, което е по закон - 30  дни. За осъществяване на синдикална дейност председателя на СО на КНСБ ще има право на 8 работни дни платен отпуск, а членовете на синдикалното ръководство по 5 работни дни. Документът беше подписан за срок от две години, като от него ще се възползват 34 синдикални членове на КНСБ.

Изготвил статията: Мехмед Мехмедов
Експерт в РС на КНСБ - Търговище

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.