Актуално

Вдигат заплатите на медицинските работници в община Сливен

От 1 април заплатите на здравните работници в община Сливен ще бъдат увеличени на 520 лева, съобщи на пресконференция днес кметът Кольо Милев.

Ръстът на заплащането е съгласно Колективния трудов договор за сектор „Здравеопазване”. В рамките на администрацията здравните работници в общината са структурирани в две дейности в общинския бюджет - здравни работници в здравни кабинети (медицински сестри в детски градини и фелдшери в училища) и здравни работници в Детски ясли и яслени групи в ОДЗ и детските кухни.

Източник: www.sliveninfo.com

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.