Актуално

Колективното трудово договаряне в контекста на flexicurity (гъвкава сигурност)

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

Колективното трудово договаряне в контекста на flexicurity (гъвкава сигурност)
доц.д-р Желязко Христов
Президент на КНСБ
19.03.2009 г.

Според Европейската комисия визията за “гъвкавата сигурност” съдържа следните четири основни компонента:
- гъвкави и надеждни договорни отношения чрез съвременно трудово законодателство, колективни договори и организация на труда;
- комплексни стратегии за обучение през целия живот, чрез които да се осигури постоянна приспособимост и пригодност за заетост на работниците, най-вече на най-уязвимите;
- ефективни активни политики на пазара на труда;
- модерни социално осигурителни системи.
Към тях и с оглед българската действителност КС на КНСБ причислява философията, разбирането за ролята и мястото на колективното трудово договаряне и пряко свързаното с него ново разбиране, нова философия за законодателно гарантиране на конституционното право на стачка.
Ние отдаваме изключително важно значение на колективното трудово договаряне. Водещият ни принцип в тази посока е „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.
КНСБ разработи Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения. Тя е вече на разположение на синдикалните структури и скоро ще бъде обект на обсъждане на специална конференция. Надявам се и днешната дискусия да допринесе с идеи за нейното обогатяване.


В контекста на идеите, развити в Стратегия, ще се спра на съществените предизвикателства пред колективното трудово договаряне на приоритетите, които стоят пред КНСБ в обстановка на глобална комплексна криза.

Кризата има вече своите проявления и у нас. Редица предприятия намалиха производството си поради отказ на поръчки и нереализирана готова продукция. Затруднен е достъпът до кредитен ресурс. Фирми драстично намалиха инвестициите си, в това число и за подобряване условията на труд и изпълнение на екологични изисквания.
Наред с преобладаващите до сега „меки” мерки спрямо персонала на фирми- като обявяване на престои, принудително извършване на текущи ремонти, пускане на персонала в платен и неплатен отпуск, преминаване на непълно работно време, започнаха и масови съкращения. Очакванията са без работа да останат няколко десетки хиляди работници и служители през следващите месеци.

 

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.