Актуално

28 април - Международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки

Днес 28.04.2010г. по инициатива на В. Иванова - председател на РС на КНСБ Хасково се проведе извънредно заседание на Областния съвет по условия на труд за област Хасково, открито и ръководено от г-н Румен Данев – областен управител на област Хасково. В заседанието взеха участие и председатели на синдикални организации от реалния сектор и управители на фирми от региона.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
- Отчет на Областна инспекция по труда за дейността през 2009г.
- Отбелязване на 28.04.2010г. – световния ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на паметта на загиналите при трудови злополуки
След края на заседанието бяха поднесени цватя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки.

Паметната плоча, поставена на бившия Профсъюзен дом

Прочети още: 28 април - Международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки

Колективни трудови преговори в Сандански

Общинският координатор на КНСБ за гр. Сандански Димитър Попов е в процес на подготовка и преговори за сключване на колективен трудов договор в Детските ясли в гр. Сандански- ОДЗ. Детските ясли В Сандански имат Синдикалнa организация във Федерацията на синдикатите в здравеопазването. През 2009г. г-жа Емилия Маркова, която е главен експерт в Централата на КНСБ в София е провела обучение на синдикалния актив на КНСБ в Сандански на тема: Колективно трудово договаряне и техники на воденето на преговори. Общинският координатор на КНСБ там смята да преговаря въз основа на натрупаните техники и умения от това обучение, както и тези от опита му преди това. Също така ще вземе под внимание колективният трудов договор на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Г-н Попов смята, че няма да има трудности при договарянето на условията по колективния трудов договор в ОДЗ гр. Сандански.

Прочети още: Колективни трудови преговори в Сандански

Възможни изменения и допълнения в Кодекса на труда насочени към предотвратяване порочното натрупване на неползвани платени годишни отпуски и уреждане на заварените случаи на натрупани отпуски до 2010г.

Като отчитаме, че:
 
- години наред проблемите свързани с натрупване на платени годишни отпуски на работещи по трудови и служебни правоотношения не се решават,
 - това натрупване се дължи на несъвършена законодателна уредба и най-вече на задържане на ползването от страна на работодатели, вкл. органи по назначаване,
 - в проблема ”неползвани отпуски”, макар и несъществен „принос” имат и работещи по трудови и служебни правоотношения,
 - предлаганите промени в КТ и Закона за държавния служител (ЗДСл) няма да доведат до кардинално решение на проблемите, а само ще облекчат временно положението;
 - предложението според което натрупаните, заработените права по неползвани отпуски до 2010г. се премахват, нещо което противоречи на Закона за нормативните актове и на логиката на възникване на правото на отпуск;
 - това отнемане на права свързани с натрупаните до 2010г. отпуски ще облагодетелства държавния и местни бюджети и ще обогати незаслужено и „неочаквано” бизнеса за сметка на интересите на работниците и служителите

Прочети още: Възможни изменения и допълнения в Кодекса на труда насочени към предотвратяване порочното...

Разширено заседание на РС на КНСБ гр. Благоевград

На 06.04.2010г. от 10:00 часа в гр. Благоевград се проведе разширено заседание на РС на КНСБ. Състоя се в сградата на Община Благоевград в зала, която предварително бе запазена от Председателя на РС на КНСБ в гр. Благоевград г-н Васил Чолаков. На заседанието присъстваха Вицепрезидентите на КНСБ г-н В. Никифоров, г-н Н. Ненков , г-н Н. Миленков(Независим синдикат на тютюноработниците). Поканени бяха всички Председатели на СО на КНСБ от областта. Участие взеха представители на всички федерации.

Прочети още: Разширено заседание на  РС на КНСБ гр. Благоевград

Предварителни преговори за колективен трудов договор

Председателят на “Синдикат на производителите на бира храни и напитки”- КНСБ г-н Красимир Пащрапански се опитва да привлече служителите от благоевградската фирма “Сладка къща АСЯ” ООД за синдикални членове. “Сладка къща АСЯ” ООД е един от най- големите производители на сладкарски изделия в гр. Благоевград, затова и привличането на служителите и е от особена важност.

Прочети още: Предварителни преговори за колективен трудов договор

Среща на ръководството на ФНСЗ с областния управител на Шумен – Т. Александров

 

Синдикални лидери от Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ най-после се срещнаха с Министър Найденов и разговаряха за съкращенията в системата

 

След многократни усилия и настоявания от страна на ръководството на Федерацията на независимите синдикати от земеделието на 5.11. 2009 г. се проведе среща с д-р Мирослав Найденов - министър на МЗХ . В срещата участваха председателят на ФНСЗ Светла Василева, Георги Люцканов, председател на синдикалната организация в ДП „Кабиюк”, Милко Минев, председател на синдикалния съвет в ИАБГ, а от страна на МЗХ – Министър Мирослав Найденов, Зам. Министър Цветан Димитров и Главен секретар Лилия Иванова.

Прочети още: Среща на ръководството на ФНСЗ с областния управител на Шумен – Т. Александров

Индустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа – регионална среща на синдикатите от земеделието

 

"Индустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа."
Регионална среща на синдикатите от земеделието в страните от Югоизточна Европа
25 – 27 октомври 2009г., Пролом Баня, Сърбия

В периода 25-27 октомври 2009 г., в Пролом Баня, Сърбия се проведе регионална среща на синдикалните активи на федерациите от земеделието от България, Македония и Сърбия. Срещата бе организирана в рамките на регионален проектИндустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа”, който Фондация „Фридрих Еберт” осъществява на Балканския регион.

Прочети още: Индустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа – регионална среща на...

Декларация в подкрепа на македонските трудещи се относно правото им на свободно синдикално сдружаване


Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
участниците
в
Европейската конференция на тема „ Предизвикателствата пред Социалния диалог в новите страни-членки и страни кандидатки в сектор Земеделие»
8-9 Октомври 2009г., София
в подкрепа на македонските трудещи се относно правото им на свободно синдикално сдружаване.

Участниците в конференцията като взеха предвид, че правото на синдикално сдружаване:

Прочети още: Декларация в подкрепа на македонските трудещи се относно правото им на свободно синдикално...

Колективни трудови преговори и договаряне

КНСБ разработи своя Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения. Това е труд отнел много усилия на ръководния и експертен потенциал на синдиката през последните месеци. Стратегията беше обсъдена в синдикалната система, беше представена и пред социалните партньори. Несъмнено идеите заложени в нея ще влияят при формиране визията за изграждане на националната пътека за т.н. “ гъвкава сигурност”.

Прочети още: Колективни трудови преговори и договаряне

Икономико-социалната ситуация в България

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

Кратка характеристика на финансовата и икономико-социална ситуация в България.

 

Световната икономическа и финансова криза започна да се проявява в България от есента на 2008 г. Първите засегнати отрасли и браншове бяха металургия, торова промишленост, добив на метални руди, шивашка промишленост, добив на строителни материали. Ръстът на БВП през последното тримесечие на годината бе 3.5 на сто, при 6.8% за третото тримесечие.

Прочети още: Икономико-социалната ситуация в България

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.