За нас

Отрасъл "Железопътен транспорт"

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

между

“БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД

И

1. КНСБ:

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА”:

Национален железничарски синдикат “Подкрепа”

Федерация на транспортните работници “Подкрепа”

 

2007 година

Днес, 19.06.2007 г. в гр. София между “БДЖ” ЕАД, представлявано от инж. Олег Петков - Изпълнителен директор, наричано по-нататък “Работодател”, от една страна и синдикалните организации на:

1. КНСБ

 

- Синдикат на железничарите в България (СЖБ), представляван от инж. Петър Бунев, на длъжност председател на СЖБ;

- Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ), представляван от Петър Георгиев, на длъжност председател на СТСБ;

2. КТ “Подкрепа”:

- Национален железничарски синдикат (НЖС) “Подкрепа”, представляван от инж. Божидар Тасев, на длъжност председател на НЖС “Подкрепа”;

- Федерация на транспортните работници (ФТР) “Подкрепа”, представлявана от Розен Зарков, на длъжност председател на ФТР “Подкрепа”,

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна, след като се увериха, че пълномощията им са редовни и законосъобразни на основание чл. 51а от Кодекса на труда (КТ), се сключи настоящия Колективен трудов договор (КТД) за следното:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този КТД се уреждат трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, членове на Синдикатите страна по КТД, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове.

(2) Договорените на браншово и отраслово равнище по-благоприятни за работниците и служителите условия от включените в този договор се приемат и се прилагат от страните, сключили настоящия КТД.

Чл. 2. Страните постигнаха договореностите по Колективния трудов договор по пътя на честни и конструктивни преговори със зачитане интересите на всяка от тях, съобразени с исканията на работниците и служителите и търсейки консенсусни решения за ефективен социален диалог и добронамерено решаване на възникналите проблеми.

Чл. 3. (1) Индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения към тях, които противоречат или заобикалят този КТД са недействителни.

(2) При констатиране на нарушения на КТД Работодателят и Синдикатите в рамките на закона и своите компетенции вземат мерки за отстраняването им.

Чл. 4. С настоящия КТД се договарят въпроси на трудовите отношения в областта на :

-  Трудова заетост и професионална квалификация;

-  Работно време, почивки и отпуски;

-  Трудови възнаграждения и обезщетения;

-  Здравословни и безопасни условия на труд;

-  Социално дело;

-  Условия на синдикална дейност;

-  Други.

Чл. 5. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат за всички поделения на Дружеството и имат действие спрямо работници и служители, които са членове на Синдикатите – страна по този КТД за времето на членството им.

(2) Поделенията не сключват свои колективни трудови договори.

(3) Работници и служители, нечленуващи в Синдикатите, могат да се присъединяват към този КТД индивидуално, съгласно чл. 57, ал.2 от КТ по ред и условия, посочени в Приложение № 1.

(4) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите и неприсъединили се към него по договорения ред. С тях договарянето е индивидуално.

(5) За всеки отделен случай на договаряне на различни от този КТД условия на труд, при поискване от Синдикатите Работодателят се задължава да им предостави информация.

 

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДА

 

РАЗДЕЛ І. Трудова заетост, квалификация и преквалификация

 

Чл. 6. (1) Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологическата необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

(2) Работодателят предоставя на Синдикатите разчети за икономическото и финансово състояние на Дружеството, перспективите за развитие, числеността на персонала, вкл. числеността на персонала, подлежащ на съкращение, възможности за пренасочване, преквалификация и обезщетения.

(3) Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение като:

- ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на Дружеството (организира курсове за преквалификация за сметка на Дружеството);

- приема на работа с предимство съкратените от "БДЖ" ЕАД работници и служители при равни други условия с останалите кандидати, като за целта създаде и поддържа необходимата база данни във всяко поделение;

- не уволнява работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заемащи длъжности с еднородни трудови функции;

- не се уволняват поради съкращаване в щата едновременно съпругът и съпругата от едно семейство.

Чл. 7. При уволнение поради съкращаване на щата и при намаляване обема на работа се прилага предварителната закрила, предвидена в чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда. За целта работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган на синдикалната организация, в която членува съответния работник или служител. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 14-дневен срок от получаване на искането на работодателя. Уволнението на работника или служителя става само след като работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган.

Чл. 8. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж, регламентирани в разписанието на длъжностите, в утвърдените длъжностни характеристики и в длъжностните инструкции.

Работодателят предоставя на Синдикатите страна по този КТД списък на длъжностите, заемани с конкурс и информация за обявените конкурси.

(2) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, които подлежат на заемане.

(3) При сключване на индивидуалния трудов договор Работодателят връчва срещу подпис на работника или служителя длъжностна характеристика и длъжностна инструкция (ако се изисква такава за съответната длъжност).

(4) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

1. Правно основание за възникването;

2. Дата на сключването и начало на неговото изпълнение;

3. Място на работа (отдел, цех и др.);

4. Наименование на длъжността и характера на работата;

5. Образование, професионална квалификация, правоспособност;

6. Времетраене на трудовия договор;

7. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

8. Еднакъв срок на предизвестие за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

9. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

10. Продължителността на работния ден или седмица;

11. Категория труд за пенсиониране;

12. Ред и начин за формиране на трудовото възнаграждение съгласно действащите нормативни документи (вкл. и вътрешните такива) за управление на работната заплата;

13. Други условия, договорени от страните.

Чл. 9. (1) Трудовият договор с работниците и служителите се сключва за неопределено време, освен в случаите, посочени в чл. 68 на КТ.

(2) Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за превръщането на трудовите договори от безсрочни в срочни.

(3) При провеждане на конкурси по установения законов ред Работодателят поканва за участие в комисиите представители на Синдикатите.

Чл. 10. Работодателят разработва програми за професионалното развитие на кадрите, след обсъждане със Синдикатите.

Чл. 11. (1) Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител, в което отразява постъпването и освобождаването от работа, длъжностната характеристика, оценки за работата, професионалното развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до служебното си досие.

(3) Работодателят е длъжен по искане на работника или служителя да му предостави обективна и справедлива характеристика за професионалните му качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

РАЗДЕЛ II. Право и обхват на информацията

Чл. 12. (1) Работодателят се задължава да предоставя на Синдикатите –страна по КТД своевременна, достоверна и разбираема информация по всички въпроси, касаещи трудовите и осигурителни отношения.

(2) След окончателното приемане на бизнес плана Работодателят предоставя на Синдикатите необходимата информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството, която е от значение за трудовите права и задължения на работниците и служителите.

(3) Работодателят и неговите представители в поделенията информират Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл. 13. (1) В случаите на масови уволнения, на основание чл. 130а от КТ, в срок не по-късно от 60 дни преди извършването им, Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си.

(2) Информацията съдържа:

- причините за предвижданите уволнения;

- броя и категорията на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени – общо и по поделения;

- периода, през който ще се извършат уволненията;

- конкретните показатели за прилагане критериите за подбора на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;

- мерките, които ще предприеме за устройване на подлежащите на уволнение работници и служители;

- дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

(3) В 15-дневен срок от датата на уведомяване Синдикатите изразяват становище относно намеренията на Работодателя.

(4) В срок от три дни след изтичане на срока по предходната алинея се провежда заседание, на което страните полагат усилия за постигане на споразумение.

(5) Работодателят и Синдикатите предприемат действия за сформиране на екипи по условията на чл. 25 от Закона за насърчаване на заетостта.

Чл. 14. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите, Работодателят предоставя информация за:

- финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

- анализ на работната заплата;

- анализ на заетостта на работната сила, структура, перспективи;

- анализ на условията на труд, безопасността, здравословното състояние на работниците и служителите, изпълнението на съответните програми, снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

- анализ на социално-битовото обслужване, почивната база, културно-масовата и спортна дейност и др.;

- изпълнение на КТД;

- друга информация, която е от значение за разработването на КТД.

 

ГЛАВА ТРЕТА

РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ І. Общи разпоредби. Основна заплата

 

Чл. 15. (1) Страните се споразумяха размерът на началните работни заплати да се определя по Система за оценка на длъжностите и работните места, като в Приложение № 2 се приложи Списък на длъжностите в “БДЖ” ЕАД със съответните базови основни месечни работни заплати за тях, който влиза в сила от 01.07.2007 г. в съответствие с действащата нормативна уредба.

(2) Цената на една точка по системата за оценка на длъжностите и работните места е 1 лв.

(3) Страните се споразумяха да продължи работата по оценката на длъжностите и работните места, като се категоризират всички работни места до 30.09.2007 г., в съответствие с действащата нормативна уредба.

(4) Страните се споразумяха за начална работна заплата 235 лв за експлоатационния персонал. За длъжностите, които не попадат в тази категория съгласно системата за оценка на длъжностите и работните места, начална работна заплата в размер на 235 лв може да се достигне след повишаване на квалификацията и съвместяване на длъжностите.

(5) Основните заплати на работещите на територията на гара Обединена се увеличават с коефициент 1.3.

Чл. 16. При увеличение на минималната работна заплата за страната, базисните заплати се преразглеждат по инициатива на всяка една от страните.

Чл. 17. (1) Работодателят съвместно със Синдикатите разработват Правила за работната заплата.

(2) С Правилата за работната заплата се определя реда и начина за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизма за образуване на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по заплащането на труда, неуредени в този договор.

Чл. 18. По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните, се отразяват в индивидуалните трудови договори едностранно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.

Чл. 19 . (1) Договарянето на заплатите за всяка следваща година се извършва едновременно с приемането на бизнес програмата (плана) на Дружеството.

(2) При разработването на разчетите за всяка следваща година Работодателят приема да залага увеличение на доходите, съобразявайки се с:

- Процента на инфлацията за страната;

- Процента на средното увеличение на осигурителните прагове за страната;

- Ръста на производителността на дружеството.

РАЗДЕЛ ІІ. Допълнителни и други възнаграждения

Чл. 20. (1) За всеки отработен нощен час, или част от него, се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд, както следва:

1. При нормална продължителност на работната смяна през нощта от 7 часа – 25 % от основната часова заплата, определена в трудовия договор.

2. При сумирано отчитане на работното време:

- за локомотивни машинисти и помощник локомотивни машинисти –

52 % от основната часова заплата, определена в трудовия договор;

- 42 % от основната часова заплата, определена в трудовия договор за длъжности по списък Приложение № 3 , утвърден от Работодателя след обсъждане със синдикатите;

- 37 % от основната часова заплата, определена в трудовия договор за всички останали длъжности.

(2) Отделни категории работници, чиято работа е организирана под формата на дежурство по смисъла на Наредба 2/22.04.1994 г. на бившето Министерство на труда и социалните грижи, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25% от основната часова заплата. Списъкът с длъжностите, които са задължени да дават дежурства се изготвя от Работодателя и се утвърждава от Министъра на труда и социалната политика.

(3) Когато през нощната смяна работниците от предходната алинея работят ефективно, съгласно изискванията на Наредба № 50, допълнителното им възнаграждение за това време се изплаща по размерите на ал. 1.

(4) На работещите на смени, признати по КТ за нощни, заработеното трудово възнаграждение по норми и разценки се увеличава с коефициент, равен на отношението на дневното към нощното работно време при условие, че нормите и разценките са разработени за дневна продължителност на работното време.

Чл. 21. (1) За работа през дните на официални празници, която представлява извънреден труд на работника или служителя се заплаща удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

(2) За работа през дните на официални празници, която не представлява извънреден труд за работещите по график, на същите се заплаща 210 % от размера на трудовото им възнаграждение.

Чл. 22. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 60 % за работа през работни дни;

б) 90 % за работа през почивни дни;

в) 110 % за работа през дните на официални празници;

г) 75 % за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато положеният извънреден труд надвишава нормата, определена в чл. 146, ал.2, от КТ, разликата се заплаща с увеличение от 210 %. При сумирано изчисляване на работното време за период по-голям от един месец, когато се превиши средномесечната норма по чл. 146, ал. 2, т. 1 от КТ се заплаща 210 %.

(3) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал. 1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.

Чл. 23. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения, които допускат едновременно неосигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работното време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност носят административна и материална отговорност по КТ .

Чл. 24 . (1) До 30.06.2007 г. на работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа по 1 % за всяка година трудов стаж.

(2) След 01.07.2007 г. на работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Редът и начинът на заплащане на допълнителното възнаграждение се определят по реда на чл. 12 и § 1 от ЗР на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/17.01.2007 г. (ДВ бр. 9 от 2007 г.).

Чл. 25. (1) За ръководство на бригада и обучение на новопостъпили Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 10 % от основната заплата по ред и начин, определен в Правилата за работната заплата. За времето на обучение на стажанти Работодателят заплаща допълнително възнаграждение 20 % от основната заплата.

Чл. 26. На машинисти, локомотивни, които управляват сами новодоставен тягов подвижен състав, конструктивно предвиден за работа в кабината за управление само от един машинист, локомотивен за всеки отработен час се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 65 % от часовата ставка от средата на диапазона на основната заплата за длъжността "Помощник-машинист, локомотивен" – II група.

Чл. 27. (1) По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1. На лекарите с една специалност – 10 лв.;

2. На лекарите с две специалности – 20 лв.;

3. Доктор - 50 лв.;

4. На завършилите следдипломна квалификация – 10 лв.;

5. За ползване в работата на чужд език по ред, определен от Работодателя – до 20 лв.

(2) На придобилите първи клас “Майстор в професията” машинисти, локомотивни, вкл. машинисти – инструктори, локомотивни и депомайстори се заплаща допълнително възнаграждение в размер 35 лв., а за втори клас – 25 лв. Редът и начинът за придобиване на клас-квалификация се определя с Правилник за условията за придобиване и отнемане на клас квалификация на машинисти, локомотивни в системата на “БДЖ” ЕАД.

Чл. 28. (1) На маневрения персонал (включително машинисти, локомотивни) в интензивни маневри се заплаща допълнително възнаграждение по 0.25 лв за всеки отработен час.

Интензивността на маневрената дейност се установява по критерии и показатели, определени от Работодателя.

(2) На работещите на интензивни работни места по Списък, приет от страните се заплаща допълнително възнаграждение по 0.25 лв. за отработен час.

(3) На депомайсторите от 1-ва и 2-ра категория депомайсторски пунктове се заплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

- За първа категория –25 лв.

- За втора категория – 15 лв.

(4) За работниците и служителите, изпълняващи трудовите си задължения постоянно на територията на гара Обединена, се заплаща допълнително възнаграждение за специфични условия за отработен ден, в размер равен на този по чл. 64, ал.2 за поевтиняване на храната.

Чл. 29. (1) На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

1. При обслужване на специални, правителствени, ускорени, интерсити и бързи влакове и при ползване на трасе – 0.027 лв. на км.;

2. При обслужване на международни бързи влакове, пътнически влакове и изолирани локомотиви и при ползване на трасе – 0.030 лв. на км.;

3. При обслужване на директни товарни влакове и крайградски пътнически влакове и при ползване на трасе – 0.033 лв.на км.;

4. При обслужване на смесени и работни влакове и при ползване на трасе – 0.035 лв. на км.;

5. При обслужване на локални товарни влакове, помощни локомотиви, маневрени влакове и моторни влекачи и при ползване на трасе 0.038 лв. на км.;

6. На шофьорите, които изпълняват служебната си работа по време на пътуване до друго населено място (обект) вместо дневни командировъчни пари се заплаща допълнително възнаграждение за пропътуван километър по 0.026 лв. на км или размера, определен по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната на ден, ако е с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването.

(2) За влаковете, пътуващи по теснопътни линии, съответните ставки по ал. 1 се завишават с коефициент 1.7.

(3) При промяна на размера на дневните пари, предвиден в Наредбата за командировките в страната, договорените размери на допълнителното възнаграждение за пропътуван километър се преразглеждат от договарящите се страни.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Изплащане на възнагражденията

 

Чл. 30. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, приет от страните по КТД, както следва:

- Аванс – от 10 до 15 число на текущия месец;

- Заплата, суми за поевтиняване на храната и другите възнаграждения за предходния месец – от 23 до 30 число на текущия месец;

- Сумите за изплащане на командировки на работещите в гранични гари да става до 30-то число на следващия месец.

(2) За неспазен срок за изплащане на трудовото възнаграждение се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл. 31. (1) При недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 70 на сто от брутното им трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

 

РАЗДЕЛ ІV. Обезщетения

 

Чл. 32. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение, за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.5, ако имат прослужени в системата на НК “БДЖ” и “БДЖ” ЕАД не по-малко от 7 години и през последните 5 години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по съответната категория труд, независимо от основанието за прекратяването му, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, завишено с коефициент 1.5, ако са работили 20 години в системата на НК “БДЖ” и “БДЖ” ЕАД, като последните 10 години трудов стаж са при един и същ Работодател.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работниците и служителите, които през последните 10 години имат смесен трудов стаж в железопътния транспорт и като щатни синдикални (профсъюзни) дейци към Синдикатите, се заплаща обезщетение в размер на две брутни заплати, завишени с коефициент 3, а ако са работили 20 години в системата на НК “БДЖ и “БДЖ” ЕАД - с коефициент 4.5.

(4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т. 2 и 3 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от една година до придобиване на право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, завишено с коефициент 6.

(5) На работници и служители от НК “ЖИ”, постъпили в “БДЖ” ЕАД до 31.12.2004 г. се признава и трудовия стаж в НК “ЖИ”.

Чл. 33. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, ако има общ трудов стаж в “БДЖ” ЕАД и НК “БДЖ”, 25 години за мъжете и 20 години за жените, но последните им 10 години от трудовия стаж не са при един и същ Работодател , имат право на обезщетение в размер на 6 основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал. 1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест.

(3) При настъпила смърт обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител, пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, придобит в НК “БДЖ” и “БДЖ” ЕАД , но не по-малко от две месечни основни работни заплати.

(4) Работниците и служителите, получили обезщетение по реда на ал.1 нямат право на обезщетение по чл. 222 от Кодекса на труда.

(5) На работници и служители от НК “ЖИ”, постъпили в “БДЖ” ЕАД до 31.12.2004 г. се признава и трудовия стаж в НК “ЖИ”.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 

РАЗДЕЛ I. Работно време. Почивки.

 

Чл. 34. (1) Специфичните въпроси за работното време и почивките на персонала от Дружеството се уреждат с Наредба №50/ 28.12.2001 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряването на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.

(2) Организацията на работното време се определя с правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и на поделенията, които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите.

(3) Промяна в установената организация на работното време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(4) Страните приемат нормална продължителност на:

- седмично работно време през деня – 40 часа;

- работно време през деня – 8 часа;

- седмично работно време през нощта – 35 часа;

- работно време през нощта – 7 часа.

(5) За локомотивните и помощник локомотивните машинисти, които работят на сумирано изчисляване на работното време, нормалната продължителност на седмичното работно време през деня е 39 часа, нормалната продължителност на работното време през деня е 7.8 часа.

Чл. 35. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

- когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за медицински преглед, въз основа на документ, издаден от медицинските органи, но не по-малко от 4 часа;

- когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника или служителя – до два дни и полагащите се командировъчни пари.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

- когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическото преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява почивка в предходния ден;

- когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

(3) При провеждане на служебни беседи със задължителен характер, Работодателят признава за работно време времето за провеждане на мероприятието, но не по-малко от 4 часа.

(4) При провеждане на задължителни изпити на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време времето за провеждане на изпитите .

Чл. 36. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, Работодателят може да установява ненормиран работен ден по условията на чл.139а, от Кодекса на труда.

(2) Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ал. 1 се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите – страна по този КТД.

Чл. 37. (1) Работодателят може да удължава работното време по реда на чл. 136а от КТ след консултации със Синдикатите.

(2) За целта Работодателят им представя обосновка за удължаването на работното време, срок на въвеждане, начин и време на компенсиране.

Чл. 38. (1) Работниците и служителите на сумирано изчисляване на работното време полагат служебните си задължения по разработени месечни графици за работа. За тези работници и служители, които по технологични причини не получават “твърди” месечни графици, Работодателят разработва месечни графици на фиксирани почивни дни.

При поискване от страна на Синдикатите, Работодателят им предоставя разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки.

(2) При сумирано изчисляване на работното време, междусменната почивка е не по-малко от 12 часа, а седмичната не по-малко от 24 часа.

(3) Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(4) За работниците и служителите, които по технологични причини не получават “твърди” месечни графици и за които съгласно ал. 1 на този член, се разработват месечни графици на фиксирани почивни дни, се осигурява още една междуседмична почивка с продължителност 48 часа, освен договорената в ал. 3.

(5) Известяването на денонощното разписание за локомотивните и превозни бригади завършва не по-късно от 16.00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.

(6) Промени на месечните графици за работното време при сумирано изчисляване на работното време се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за придружителите на спални, кушет вагони и хладилни композиции – най-късно 8 часа преди началото на повеската.

(7) Когато работници и служители се освобождават съгласно чл. 17 т. 5 от Наредба 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителски персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, времето до освобождаването им не може да бъде повече от 4 часа.

Чл. 39. Работодателят обсъжда със Синдикатите всички промени в списъците, изготвени и утвърдени по реда на Наредба № 50/28.12.2001 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 40. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и чл. 8 от Наредба №50/28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след като предварително се обсъди със Синдикатите.

(3) През времето на прекъсванията Работодателят осигурява на работниците и служителите условия за почивка или транспорт до местоживеенето им.

 

РАЗДЕЛ II. Отпуски

 

Чл. 41. (1) На работниците и служителите, членове на синдикални организации – страна по този КТД, се осигурява 22 дни основен платен годишен отпуск.

(2) На работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 30 дни платен годишен отпуск.

(3) На работниците и служителите, взели участие в кръводарителски акции, организирани в предприятието, за годината на кръводаряването полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 3 работни дни за първото кръводаряване и по един работен ден за всяко следващо, отделно от полагащия се отпуск по чл. 157, ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда.

(4) При смърт на родител, дете, съпруг /- а /, брат, сестра и родител на другия съпруг полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 2 дни по искане на работника или служителя, като се ползва за всеки конкретен случай.

Чл. 42. (1) За работници и служители, отговарящи на критерииите на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 10 работни дни.

За работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни.

(2) На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер най-малко 8 работни дни. Работодателят конкретизира размера в зависимост от характера на работата на всеки работник или служител.

Чл. 43. За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за дните на призоваване пред съответните органи.

Чл. 44. През време на отпуските, разрешени по реда на ал. 1, т. 1,2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение в размера по чл. 177 от Кодекса на труда.

Чл. 45. Работничка или служителка с две живи деца до 18 годишна възраст има право на 2 работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18 годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година по условията на чл. 168 от Кодекса на труда.

Чл. 46. (1) Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация след съгласуване със Синдикатите.

(2) При необходимост Работодателят разрешава служебен отпуск – платен или неплатен по чл. 161 от КТ. Право на инициатива имат и Синдикатите.

Чл. 47. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по план, който се утвърждава от Работодателя до края на месец януари на всяка календарна година, след обсъждане от страните по КТД при спазване изискванията на Глава осма, Раздел II от Кодекса на труда.

(2) При разработване на плана за ползване на отпуските Работодателят взема заявки от работниците и служителите, в които се включва и неизползвания отпуск от минали години.

(3) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в системата на “БДЖ” ЕАД, се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.

РАЗДЕЛ III. Отпуск на синдикални дейци

 

Чл. 48. (1) За осъществяване на синдикална дейност от Синдикатите Работодателят разрешава на нещатните членове на ръководствата им и на синдикалните членове платен служебен отпуск, както следва:

1. На председателите на синдикални организации – 16 часа месечно и на секретарите на тези организации – 8 часа месечно;

2. За участие в конгреси, конференции, семинари, оперативни, координационни, федеративни, синдикални и изпълнителни съвети, както и за други важни синдикални мероприятия – за времето на мероприятието.

(2) Времето за ползване на отпуска по ал. 1, т. 2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването му.

(3) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(4) За участие в комисии, работни групи и заседания по разработване на КТД и по други въпроси, синдикалните членове се командироват от и за сметка на Работодателя съгласно Наредбата за командировките в страната.

Чл. 49. (1) Щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат съответната синдикална длъжност.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор на щатен синдикален деец от Синдикат - страна по КТД, при невъзможност за възстановяване на предишната длъжност Работодателят с негово съгласие го устройва на друга подходяща длъжност, съответстваща на професионалната му квалификация.

ГЛАВА ПЕТА УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Раздел І. Здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 50 Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е основно задължение на Работодателя и е за сметка на Дружеството. Работниците и служителите са длъжни да се грижат за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, пряко засегнати от тяхната дейност, в съответствие с квалификацията им и предоставените им от работодателя инструкции и правила за работа, с които са запознати и за които са обучени.

Чл. 51. Страните се споразумяха Работодателят да осигурява ресурси и осъществява необходимите организационни, технически, технологични и други проекти, с които да се осигури подобряване условията на труда, съгласно план-програми, изготвени от поделенията на основание направената оценка на риска и дадените от СТМ препоръки.

Чл. 52. Работодателят се задължава да осигури провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 14.05.1996 г. – ДВ, бр. 44 от 1996 г., а също да онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда и да провежда периодично обучение на всеки работник и служител по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

Чл. 53. Работодателят се задължава поне веднъж на 6 месеца да предоставя информация на Синдикатите за състоянието на условията на труда, оценка на риска, показателите на трудовия травматизъм, професионалната и парапрофесионална заболяемост, изпълнението на мероприятията и финансовата им обезпеченост в изпълнение на чл. 51.

Чл. 54. Страните се споразумяха :

- При настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по предложение на Синдикатите да се извършва актуализация на оценката на риска;

- Всички допълнителни разходи, извън поетите от НЗОК, свързани с лечение на пострадали при злополука не по тяхна вина по време на работа при изпълнение на служебните задължения се заплащат от Дружеството;

- Работодателят организира за сметка на Дружеството периодични медицински и психологически изследвания за освидетелстване и преосвидетелстване на работниците и служителите съгласно изискванията на Наредба № 54 от 02.06.2003 г., Дв бр.55 от 2003 г. и Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи от 28.02.1987 г., ДВ, бр. 16 от 1987 г., изм. и доп. с бр. 65/1991 г. и бр. 102/1994 г.

Чл. 55. Работодателят се задължава:

- да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина /СТМ/;

- да изпълнява разработените от СТМ мерки и препоръки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

- да осигури представителство на Синдикатите при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Чл. 56 . (1) Работодателят осигурява за сметка на Дружеството безплатна храна и/или добавки към нея, по критериите на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (ДВ, бр. 1 от 2006 г.).

(2) Полагащата се по ал. 1 безплатна храна в размер на 2 (два) лева да се предоставя чрез ваучери. На работещите на територията на гара Обединена се предоставят купони за храна в размер на 5 лв.

Чл. 57. Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите, както следва:

1. При полагане на нощен труд тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лв. на смяна и не по-малко от 1 доза при нощен труд до 4 часа и 2 дози при нощен труд над 4 часа;

2. На работещите постоянно на открито и в големи, неотопляеми халета, при ниски температури под 10 градуса С - чай, на стойност не повече от 1 лв. на смяна.

Чл. 58. (1) За възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от първа и втора категория труд при пенсиониране, както и за работещите на други работни места, които по законосъобразен начин отговарят на критериите за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (ДВ,бр.103 от 2005г.) Работодателят задължително осигурява по график веднъж в годината 5 дни безплатна почивка (включително допълнителен платен отпуск и безплатна храна) в профилакториуми или подходяща почивна база на “БДЖ” ЕАД. Този отпуск е задължителен за работниците и служителите, ползва се през текущата година и не може да се отлага за следващата.

(2) На работниците по ал. 1 Работодателят осигурява с месечните графици за работното време по един свободен от работа ден преди и след отпуска, които се ползват за пътуване.

Чл. 59. Работодателят за сметка на Дружеството осигурява и поддържа специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г., ДВ, бр. 46/2001 г.

Чл. 60. Работодателят за сметка на Дружеството осигурява работно и униформено облекло на работниците и служителите, съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 8/1987 г., изм. с ДВ, бр. 38/1990 г.) и Правилника за униформеното облекло на работниците и служителите на “БДЖ” ЕАД.

Чл. 61. Работодателят задължително застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “злополука”и риск “трудова злополука” съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците за риска “ трудова злополука” (ДВ, бр. 15 от 2006 г.).

Чл. 62. Работодателят запознава Синдикатите с разработените програми за подобряване условията на труд, а Синдикатите съдействат при предприемане на мерки за прилагането им.

Чл. 63. Синдикатите осъществяват контрол на поетите от Работодателя задължения за :

- санитарно-битово и медицинско обслужване;

- снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

- провеждане на периодични медицински прегледи, засилена защита на непълнолетни, бременни жени и майки;

- осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

 

Раздел II. Социално дело

Чл. 64. (1) За задоволяване на социалните и културните потребности на работниците и служителите, Работодателят отчислява ежемесечно суми в размер не по-малко от 15 % от средствата за работна заплата.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като с нея задължително се осигуряват и изплащат, считано от срока на действие на този КТД:

1. Средства за поевтиняване на храната в размер на 7,00 лв. за всеки отработен ден;

2. Еднократно в годината социална сума в размер на 150 лв. при ползване на половината от основния платен годишен отпуск;

Чл. 65. (1) Всяка година Работодателят разработва социална програма, обвързана с необходимите средства, която се утвърждава след обсъждане със Синдикатите.

(2) Основните направления в програмата са:

- Организирано хранене;

- Бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

- Медицинско обслужване и профилактика;

- Безплатна храна и/ или добавки към нея;

- Парични помощи при продължително боледуване;

- Еднократна помощ за близките на починал работник или служител;

- Други социални и битови потребности.

Чл. 66. (1) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в “БДЖ” ЕАД и НК "ЖИ" на почивните бази на “БДЖ” ЕАД и НК "ЖИ", като се подготви и подпише Договор за взаимно ползване на базите на двете дружества от работниците и служителите на “БДЖ” ЕАД и НК "ЖИ".

(2) Разпоредителни действия с почивните бази на “БДЖ” ЕАД се предприемат след уведомяване на Синдикатите.

(3) Определянето и актуализирането на цените на картите за почивните бази и лечебните центрове се извършва от Работодателя след обсъждане със Синдикатите.

(4) Работодателят да разработи съвместно със Синдикатите критерии, въз основа на които да става разпределението на ведомствения жилищен фонд на “БДЖ” ЕАД.

Чл. 67. От средствата за социални разходи на работниците и служителите ежемесечно се изплащат средства за допълнително пенсионно осигуряване в размер на 10% от минималната работна заплата за Дружеството, съгласно чл.чл.293 и 294, т. 7 от Кодекса на труда. Работодателят превежда средствата в Пенсионно осигурително дружество АД Алианц България.

Чл. 68. (1) Страните се договориха за запазване на социалните придобивки за пътуване на работещите в “БДЖ” ЕАД и щатните синдикални дейци, както и на членовете на семействата им.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

ГЛАВА ШЕСТА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 

Раздел І. Задължения на страните

Чл. 69. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите всички въпроси, свързани с:

- Извършване на структурни промени в Дружеството;

- Въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите;

- Приватизацията;

- Проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число правилници, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения.

Чл. 70. Работодателят поканва представители на Синдикатите на заседанията на своя управителен орган – Съвет на директорите, в други органи на управление в поделенията, оперативки и други мероприятия, когато се разглеждат проблеми, предмет на КТД, като по тях Синдикатите могат да изразяват становища.

Чл. 71. Работодателят гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл. 72. За осъществяване на международни връзки със синдикати от други страни при посещения на официални делегации в чужбина и у нас, разходите се поемат от Работодателя, като размерът им предварително се съгласува.

Чл. 73. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите;

2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация;

3. Удостоверение за признато членство.

Чл. 74. При промяна на синдикалното членство на работещите в съответната структурно обособена единица ръководствата на синдикалните организации уведомяват Работодателя писмено.

Чл. 75. Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. На равнище "БДЖ" ЕАД - упълномощени представители на представителни синдикални формирования – страна по КТД;

2. На равнище поделения - упълномощени представители на синдикалните формирования – страна по КТД.

Чл. 76. (1) За осъществяване на нормална синдикална дейност Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на Синдикатите необходимите помещения и канцеларии. Работодателят съоръжава за своя сметка работните помещения на синдикалните дейци с офис оборудване (телефон или мобилен телефон, факс, копирна техника и др.).

(2) Необходимите условия и материална база в поделенията се договарят между представителите на Работодателя и Синдикатите.

Чл. 77. Работодателят приема членският внос да продължи да се събира по ведомост при наличие на писмено волеизявление на лицето – член на Синдикатите.

Чл. 78. (1) Работодателят не може да уволнява нито да променя едностранно условията на трудовия договор в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 на членовете на синдикални ръководства в поделенията, както и на участниците в комисиите за водене на преговорите по колективното договаряне и разработване на КТД и участниците в комитетите (групите) по условията на труд – членове на Синдикатите без съгласието на:

1. КНСБ

- за СЖБ – Координационен съвет

- за СТСБ – Управителен съвет

2. КТ “Подкрепа”

- за НЖС – Изпълнителен съвет

- за ФТР – Изпълнителен съвет

(2) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охраната на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества, доказани по съответния законов ред.

Чл. 79. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи неговия живот и здраве или сигурността на движение на влаковете, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.

Чл. 80. Синдикатите се задължават:

- да подкрепят действията на Работодателя за по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

- да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на договореното в този КТД;

- да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове;

- да съдействат на Работодателя за пресичане на всички опити за злоупотреби, посегателства и кражби върху подвижния железопътен състав и останалите дълготрайни активи на “БДЖ” ЕАД, извършвани от работниците и служителите на Дружеството.

Чл. 81. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения, жизненото равнище и здравословното състояние на работниците и служителите в Дружеството.

Чл. 82. Синдикалните ръководства са длъжни:

- да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и предпоставки за напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес както на своите членове, така и при зачитане интересите на Работодателя;

- да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл. 83. При обсъждане на въпроси между страните по договора Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите финансови и икономически справки, проекти, разчети и нормативни документи най-малко 5 дни преди съответното заседание.

Чл. 84. Страните се договориха при приватизация или създаване на смесени дружества в договорите да се включват клаузи за:

1. Запазване предмета на дейност и броя на персонала;

2. Запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение;

3. Прилагане на този КТД за една година;

4. Запазване на служебната карта за пътуване на работниците и служителите до края на съответната текуща година.

РАЗДЕЛ ІІ. Процедура при разногласия. Контрол на КТД

 

Чл. 85. (1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора;

2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят в 7-дневен срок от заключителното заседание по спора внася същия последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТ;

3. При изчерпване на горните възможности всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД на по-горно равнище са задължителни за по-долните равнища на управление.

Чл. 86. (1) Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те могат да създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми и разработване на предложения за решаването им, както и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Работодател по смисъла на този КТД и на ЗУКТС е “БДЖ” ЕАД.

(2) Трудовият стаж в системата на НК “БДЖ” и “БДЖ” ЕАД се счита за придобит при един и същ Работодател.

(3) На работници и служители от НК “ЖИ”, постъпили в “БДЖ” ЕАД до 31.12.2004 г. се признава и трудовия стаж в НК “ЖИ” по реда на ал. 2.

§ 2. (1) Изменение и допълнение на този договор може да се извършва по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане от една от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.

§ 3. Тълкувания, разяснения и указания се дават съвместно от страните, подписали този КТД.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните тя уведомява другите в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

§ 9 . Настоящият КТД влиза в сила от 01.01.2007 г. Срокът на действието му е две години.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

СИНДИКАТИ:

РАБОТОДАТЕЛ:

 

ЗА КНСБ:

ЗА “БДЖ” ЕАД

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:..... ..................(инж. Олег Петков)

СЖБ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……...................
(инж. Петър Бунев)

 

СТСБ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………...................
(П. Георгиев)

 

 

 

ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

 

 

 

НЖС“ПОДКРЕПА” ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................
(инж. Б. Тасев)

 

ФТР “ПОДКРЕПА” ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……..............
(Р. Зарков)

Погодите, масса Брас, вот я "Большой бизнес скачать игру"покажу вам, как смастерить такой котел, что чудо!

Мы все хорошо знали, насколько он опытен.

Несмотря на советы д'Отвиля, я уже готов был двинуться к окну, когда поведение Авроры остановило меня.

Ай, перестаньте морочить мне голову, делайте, что вам говорят!

Глава VII Люди во все глаза смотрели на Карлоса, следили за каждым его движением.

НЕОТДАННЫЙ ПОДАРОК Еще несколько минут после того, как сеньора с лассо и ее слуга исчезли из виду, Луиза продолжала стоять в раздумье.

Со своего места в "составление плана работы"приемной Мэнген услышал сдавленный стон.

Если "кен кизи пролетая над гнездом кукушки книга скачать"Джеф осел, "kelly clarkson addicted скачать"как мокрый носок, то Шимп лишь пошатнулся.

Но "карты казани скачать"не будем более "алхимия игра моды"отвлекаться, леди и джентльмены, продолжал Лаваллет.

Из всего "jedi academy скачать"того, что я "гонки на спортбайках игры"слышал после ареста Оцеолы, я пришел "скачать музыку давай танцуй"к заключению, что Томпсон "потап и настям скачать"уже раскаивался в своем поступке.

Молодой человек, вы очень "скачать книгу по вязанию"много говорите.

Эти сведения были точны, и никто в них не усомнился.

А вот одного "Имбирь универсальный домашний доктор" простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, "Путешествие к центру Москвы" что он съел в "Об истинной религии" один присест целую банку консервов, которую ему "Астролог Код Мастера" выдали на три "Французский язык" дня.

Свертальф самодовольно дернул хвостом.

Знаю я эту "Мастера итальянской живописи" прогалину хитрое место, только с двух "В гостях у Снежной королевы" концов костер видно.

Колхаун приподнял кисею, и "Проклятое зачатие" лунный луч упал на лицо юноши, "Рэйки и мудры для начинающих" осветив его мужественные, благородные черты.

Как уже "Провокатор" известно, Пойндекстер был должником своего племянника.

Я протестую и требую, чтобы меня немедленно отвели к судье!

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.