За нас

Европейски фонд за приспособяване към глoбализацията (ЕФПГ) - солидарност и промяна

Увод/Предистория
Идеята за създаване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е предложена през 2005 г. от Председателя на Европейската комисия (ЕК) Жозе Мануел Барозо2. Тя е продиктувана от желанието да бъде създаден инструмент за реакция в европейски контекст на глобализационните процеси, които предизвикват промяна в моделите на търговия и водят до групово освобождаване на голям брой работници. Необходимостта от регламентиране на спешни законодателни мерки за решаване на такива проблеми бе подчертано и в доклада на ЕК “Европейските ценности в глобализирания свят”. Тази стъпка е проява на солидарност към непосредствено засегнатите от последствията на глобализацията. След дискусии и при прилагане на действащите процедури Европейският парламент и Съвета на 20.12.2006 г. приемат Регламент (ЕО) № 1927/2006, с който, считано от 01.01.2007 г., се учредява Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)3.

Цел
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е насочен към преодоляване на отрицателното въздействие върху икономическото развитие на местно или регионално равнище, причинено от сериозни структурни промени в методите на световната търговия, довело до освобождаване на работници. Целта е да се приложи принципът на солидарност в духа на Лисабонската стратегия и да се окаже навременна и ефективна помощ на засегнатите работници, (със средства, предоставени от фонда, да се допълни подкрепата, предоставяна на национално и местно равнище от държавата).4
Какви дейности финансира ЕФПГ
Средствата от ЕФПГ могат да се използват за финансиране на пакети от индивидуални услуги от активни мерки за реинтегриране на пазара на труда на работници, изгубили работата си, поради неблагоприятното въздействие на глобализацията5:
•    помощ при търсене на работа, професионално ориентиране, индивидуализирано обучение и преквалификация, включващи умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и удостоверяване на придобития опит, съдействие при пренасочване и насърчаване на предприемачеството или помощ за самостоятелна заетост;
•    специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, помощи за мобилност или помощи за лица, участващи в учене през целия живот и дейности по професионална квалификация;
•    мерки за стимулиране на работници в неизгодно положение или по-възрастни работници за оставането или връщането им на пазара на труда;
•    дейности по подготовка, управление, информиране и контролиране на прилагането (ако са заявени от държавата-членка).
Фондът не финансира пасивни мерки за социална защита (пенсии, обезщетения за безработица и др.).
Критерии за кандидатстване
Критерии за интервенция6
Действащите съгласно Регламент (ЕО) № 1927/2006 интервенционни критерии, отнасящи се до броя на засегнатите работници и периода на приложимост, са определени както следва:
•    поне 1000 освободени от работа за период от 4 месеца (включително тези от предприятия от производствената или търговската верига);
•    поне 1000 освободени от работа за период от 9 месеца, когато се отнася до малки и средни предприятия;
•    възможни са отклонения от зададените показатели, когато се отнася до малки пазари и в изключителни случаи при доказано наличие на сериозно (отрицателно) въздействие върху заетостта и икономиката на местно ниво.
Финансирани дейности7
Допустими за финансиране са активни мерки на пазара на труда (АМПТ), предоставени на уволнените работници.
Съответствие и координация8
Средствата от ЕФПГ допълват, а не заместват финансирането на действия, които са ангажимент на държавата (съгласно националното законодателство), или на работодателите (като елемент от колективно споразумение).
Средствата от ЕФПГ могат да допълват финансиране за дейности (на национално, местно и регионално равнище), за които има отпуснати средства по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Средствата от ЕФПГ са израз на солидарност за пряко решаване на проблемите на засегнатите работници, затова те не могат да финансират дейности по преструктуриране на компании и производства.
Други критерии9
Осигуряване на прилагането на принципа за равенство между половете и не дискриминация.
Бенефициенти - целеви групи
Преки бенефициенти са уволнените работници както от предприятия и производства, пряко засегнатите от неблагоприятния глобализационнен ефект, така и от съпътстващи отрасли от производствената верига (доставчици на суровини и материали, търговски звена и други). Няма ограничения, относно вида на предприятието - не се изключват малки и средни предприятия и големи многонационални компании. Работодателите не са бенефициенти в пряк смисъл, защото не могат да използват средствата на този фонд за преструктуриране на фирмите или производствата.
Процедура на кандидатстване
Заявленията до фонда се подават единствено от държавите-членки до Европейската комисия. Те не се подават пряко от засегнатите компании. Заинтересованите лица и фирми следва да се обърнат за съдействие за кандидатстване към съответните национални органи.
Основните етапи на кандидатстване включват:
•    Разработване на план за подкрепа на работниците, подлежащи на групово уволнение10, породено от причини, дължащи се на глобализацията (неблагоприятни промени в методите на международна търговия). Този план се разработва от специализираните органи по заетостта, съответно на засегнатата държава-членка на ЕС.
•    Попълване и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране от ЕФПГ.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на специализирания сайт на Фонда (http://ec.europa.eu/employment_social/egf/). С оглед ускоряване на разглеждането е препоръчително те да бъдат попълнени на английски или френски език, като, ако има въпроси за уточняване, е необходимо проектът предварително да бъде обсъден с отговорното звено в ЕК. След подписване от съответния, попълненото заявление (на хартиен и електронен носител) се подава в ЕК чрез постоянното представителство на държавата-членка.
•    Разглеждане и одобряване на заявлението. ЕК прави оценка на плана. Възможно е заявлението да бъде върнато за доработване при наличие на някои неточности. При положителна оценка от страна на ЕК, тя предава заявленията за одобрение от бюджетния орган на ЕС (Съвета и Парламента).
Срокове
•    Срок за идентифициране на необходимостта от активиране на ЕФПГ - до 4 месеца, когато се отнася до отделно предприятие и в срок от 9 месеца, когато е засегнат цял сектор от икономиката.
•    Срок за подготвяне на заявлението - 10 седмици, считано от идентифициране на необходимостта.
•    Срокът за изпълнение на предвидените мерки - 12 месеца от подаване на заявлението.
•    Срок за подготовка на финален отчет - 6 месеца след приключване на изпълнението.
•    Срок за реимбурсиране на направените допустими разходи от ЕК - до 6 месеца след одобрение на отчета.
Финансови параметри и процедури
Ежегодно за ЕФПГ са предвидени средства в размер на 500 милиона евро. Финансирането, което започна от 01.01.2007 г., съгласно приетата бюджетна референтна рамка, ще продължи до 31.12.2013 г. Усвояването на средствата при спазване на специфичните изисквания на правилата на Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и Съвета от 20.12.2006 г.11 и Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2006/С 139/01)12.
Максималният размер на финансиране от ЕК на дейностите по линия на ЕФПГ е 50%.13 Останалата част се поема от държавата-членка. За разлика от структурните фондове на ЕС, по-специално Европейския социален фонд (ЕСФ), които са насочени към прогнозиране и управление на промяната, ЕФПГ се отнася до реакция за справяне с кризисна ситуация, чрез предоставяне на еднократна индивидуална помощ за определен период от време, с цел непосредствено подпомагане на работници, станали безработни поради изменения на условията на търговия.
Преразглеждане и перспективи за развитие
Отчет за 2007 г.14
Съгласно изискванията към 01.07.2008 г. бе направен първият отчет за работата на ЕФПГ за периода 1 януари - 31 декември 2007 г. От общо 10 получени заявления (две от Франция, три от Италия, и по едно от Германия, Финландия, Малта, Испания и Португалия) в отчетния период е приключило изпълнението по 4 заявления (“Пежо” - доставчици и “Рено” - доставчици - Франция, “Бен Кю” - Германия, “Перлос” - Финландия). Предоставени са услуги на 5113 засегнати от уволнения работници, които възлизат на 18,6 милиона евро. Това представлява 3,7% усвояване на предвидената годишна сума (500 евро), като остатъкът е вписан в бюджетния резерв в края на 2007 г. Само 1 заявление е било върнато за преработка (“Делфи” - Испания), а останалите са били в процес на разглеждане.15 ЕК дава положителна оценка за Фонда, като подчертава необходимостта от активиране на дейностите за информиране и обмен на добри практики.
Препоръки
Близо една година след създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), на 04.09.2008 г. в гр. Брюксел се състоя среща на представителите на държавите-членки на Европейския Съюз за преглед на изпълнението след неговото създаване на 01.01.2007 г.16 Направен бе анализ на постигнатите резултати, обсъдени бяха проблемите, възникнали в процеса на неговото прилагане и мерките за постигане на по-висока ефективност и ефикасност. Въз основа на анализ на резултатите от проведеното допитване сред държавите-членки, бяха обсъдени възможните промени в Регламент (ЕО) № 1927/2006, насочени към: разширяване на неговия обхват, чрез включване на негативно въздействие, в резултат на технологичните промени в организацията на производството, достъпът до суровини, техните цени и промяната на валутния курс; намаляване от 1000 на 500 броя на работниците, като допустим критерий за кандидатстване; увеличаване от 4 на 6 месеца на срока за установяване на масовостта на уволненията; удължаване на периода за усвояване на средствата от 12 на 24 месеца; както и евентуалното намаляване на размера на националното съфинансиране (до 20-25%) и по-широко използване на техническата помощ за усвояване на средства от ЕФПГ.
България и ЕФПГ
Ако предприятие или икономически сектор у нас бъде подложен на негативното въздействие на глобализационните процеси, което да доведе до наличие на условия за интервенция по линия на ЕФПГ, това ще може да се осъществи чрез съществуващите структури за управление на средствата от Европейския социален фонд (ЕСФ)17 и въз основа на натрупания опит при изпълнението на активните мерки на пазара на труда от специализираните териториални звена (бюрата по труда) на Агенцията по заетостта към МТСП.
Полезна информация
•    Ръководство на програмата
ЕФПГ се управлява от Европейската комисия, Генералната дирекция “Заетост, социални работи и равни възможности”. За повече информация може да се свържете на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
•    Адреси на електронните страници, съдържащи информация за ЕФПГ:
На този специализирания сайт18 http://ec.europa.eu/employment_social/egf/library.htm може да намерите информация за ЕФПГ в няколко рубрики: какво е ЕФПГ (включително отговори на най-често задаваните въпроси); новини по темата; основни документи, свързани със законодателството за фонда и групово освобождаване на работници; формуляри за кандидатстване; реферативна информация за източници по темата.
•    Актуална информация за подадени заявления:
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/current_bg.html
•    Списъкът на националните представители, членове на експертната група за ЕФПГ може да намерите на http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detail.cfm?ref=2100
Маргарита ДИЛКОВСКА, експерт в отдел “Европейска координация” в дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество” при МТСП1
_________________
1 Авторката е координатор на подсектор “Социални фондове” в Работна група 13.
2 Писмо на Жозе Мануел Барозо, председател на ЕК, от 20.10.2005 г. до Тони Блеър, премиер на Великобритания.
3 Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламенти на Съвета от 20.12.2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, Официален вестник L 406 от 30.12.2006 г.
4 Чл. 1, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.
5 Чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.
6 Чл. 2 от Регламент (EО) № 1927/2006.
7 Чл. 3 от Регламент (EО) № 1927/2006.
8 Чл. 6 от Регламент (EО) № 1927/2006.
9 Чл. 7 от Регламент (EО) № 1927/2006.
10 При спазване на сроковете, залегнали в разпоредбите на Директивата за груповите уволнения от 1998 г.
11 Официален вестник L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
12 Официален вестник C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.
13 Чл. 10, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.
14 “Солидарност и промяна: ЕФПГ през 2007 г. - преразглеждане и перспективи” - Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - СОМ(2008) 412 от 2.7.2008 г.
15 актуална информация за подадените заявления може да намерите на сайта на ЕФПГ http://ec.europa.eu/employment_social/egf/current_bg.html
16 Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламенти на Съвета от 20 декември 2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, Официален вестник C 318, 23.12.2006, с. 38.
17 Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
18 Сайтът е създаден в изпълнение на чл. 9 т. 2 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.