За нас

Отрасъл "Търговия"

 

 

 

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

 

 

ЗА ОБЩИНСКИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ “ТЪРГОВИЯ”
ЗА 2008 - 2009ГОДИНА

РАЗДЕЛ І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Днес, 6 януари 2008 г. се сключи настоящият колективен трудов договор. Той се приема и подписва в съответствие с Конституцията на Република България, Международната харта за правата на човека, ратифицираните международни трудови конвенции, Европейската социална харта, Кодекса на труда и със законите на страната.

Чл. 2. Страни по договора са: Съюзът на търговците в България и нацио-налните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Чл. 3. В договора се регламентират и конкретизират взаимоотношенията между страните, представляващи работниците и работодателите по въпросите на трудовите, социалните и осигурителните отношения, приватизацията и пре-структурирането на търговските фирми и предприятия и други проблеми на социалното сътрудничество в духа на европейските стандарти, принципи и правила.

 

Чл. 4. (1) Настоящият договор служи като основа за гарантиране на со-циалния мир чрез водене на преговори и сключването и изпълнението на ко-лективни трудови договори в предприятията, в т.ч. и във вече приватизираните предприятия.

(2) Страните по договора изразяват волята си да спазват и следни-те принципи на социално сътрудничество: партньорство при взаимно зачитане на интересите; отговорност за изпълнение на поетите ангажименти; съгласуваност на усилията и действията; прозрачност на процеса на социален диалог за постигане на консенсус.

(3)В предприятията и фирмите не се допуска пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и инвалидност.

Чл. 5. Действието на настоящия договор, както и на колективния трудов договор на ниво предприятие (фирма) продължава независимо от смяната на собствеността и промяната на субектите, изпълняващи функциите на рабо-тодатели или техни упълномощени представители.

Чл. 6. Работниците и служителите, които не са членове на синдикатите, страна по КТД в предприятията и фирмите, могат да се присъединяват към клаузите му чрез попълване на писмено заявление до страните.

В КТД на предприятията могат да се предвиждат условия за при-съединяване - заплащане на присъединителни такси, различни срокове на действие на клаузите, условия за начални дати за присъединяване и др.

РАЗДЕЛ ІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 7. (1) Проблемите на трудовата и професионална квалификация са обща грижа и отговорност на работодателите и синдикатите в предприятията (фирмите).

(2) Работодателят разработва ежегодни програми за квалификация и обучение на работещите по длъжности, професии и работни места. В програмите задължително се обхващат жените, завръщащи се след продължителен отпуск поради бременност, раждане и майчинство.

Чл. 8. При разработване на КТД в предприятията и фирмите да се включат клаузи за съвместни действия за запазване на работните места и свеждане до минимум освобождаването на работна сила, съобразно с финансовите и икономически възможности. Работодателят представя на синдикатите за съгласуване проекто-структура по длъжности и длъжностни характеристики, отдели, направления, звена, обвързана с програма “Трудова заетост”.

Чл. 9. В периода на действие на настоящия КТД еднократни съкращения в предприятията в рамките на една календарна година на над 10 на сто от броя на работниците и служителите могат да се извършват след съгласуване със синдикатите, подписали настоящия КТД.

Чл. 10. Работодателят може да прекрати трудов договор на основание на чл. 328, ал. 1, т.т. 4, 5, 6, 11 и 12 от КТ след становище на основната синдикал-на организация, в която членува работникът или служителят.

Чл. 11. Работодателят може да уволни работник, поради съкращаване на щата (чл. 328,ал. 1, т. 2 КТ) или при намаляване на обема на работата (чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ) след предварително съгласие на синдикалния комитет (ръковод-ство).

Чл. 12. При необходимост от съкращаване на щата, съвместно със син-дикатите се провеждат преговори за определяне на точни критерии и показа-тели за извършване на подбор при съкращението.

РАЗДЕЛ ІІІ.РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 13. (1) Минималната месечна работна заплата в предприятията и фирмите съответства на минималната работна заплата за страната и се прилага само в случаите по чл. 245 от КТ.

(2) За начални работни заплати по длъжности и професии се приемат утвърдените за съответната година минимални осигурителни прагове за търговията.

(3) Нарастването на средногодишните брутни заплати в търговията и услугите спрямо предходната година е най-малко равно на размера (индекса) на нарастване, договорен на национално равнище между национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

При промени в данъчните и осигурителни закони, водещи до намаляване на нетното възнаграждение на работещите, се начисляват и изплащат компенсации.

Чл. 14. Страните по този КТД, при наличие на осигурени целеви средства приемат допълнителните и други трудови възнаграждения на работниците и служителите да се определят както следва:

1.Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 0,7 на сто за всяка година.

За сходен характер на работата по смисъла на чл.12, ал.5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се признава времето на работа в предприятия и обекти на търговията и услугите, независимо от длъжността, както и времето на работа на сходни длъжности във всички дейности и отрасли.

Кои длъжности и професии са сходни определят самите предприятия във вътрешните си правила.

2.За всеки отработен нощен час или част от него - се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд не по-малко от 30 на сто от минималната часова работна заплата за страната.

3.За условия на труд, отклоняващи се от нормалните, и на базата на комплексна оценка в предприятията, на основание чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се изплащат допълнителни трудови възнаграждения в размери, определени за всеки конкретен случай.

4.Положеният извънреден труд в предприятието - се заплаща с увеличение в размерите, посочени в чл. 262, ал. 1 от КТ, завишени с 0,4% на сто за всеки процент преизпълнение на печалбата.

5.Страните по КТД в предприятията могат да договарят и други специфични за дейността допълнителни и други трудови възнаграждения, за които са осигурени целеви средства от преизпълнението на печалбата или други източници.

Чл. 15. (1) Работната заплата на работниците и служителите по трудов договор се определя на базата на оценката за работното място /длъжността/, съобразно образователното равнище, квалификацията, сложността и отговор-ността на труда, като крайният й размер се поставя в пряка зависимост от про-изводителността и качеството на труда и други показатели, съгласно вътреш-ната нормативна уредба. Мъжете и жените имат право на равно заплащане за еднакъв труд.

(2) Работната заплата на работниците и служителите и средствата за нея се индексират ежегодно с процента на инфлацията.

Чл. 16. (1) Договорената работна заплата се гарантира при добросъвест-но изпълнение на трудовите задължения и изпълнение на възложения вид и обем работа.

(2) В случаите, когато се налага изплащане на минимално трудово възнаграждение по реда на чл. 245 от Кодекса на труда, поради влошено финансово състояние на фирмата (предприятието), то следва да се извършва за целия списъчен състав, включително и за ръководството.

Чл. 17.(1) При наличие на средствав КТД могат да се залагат клаузи за изплащане на посочените видове обезщетения в увеличен размер:

1.При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работата или спи-ране на работата за повече от 15 дни, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнагражде-ние, увеличено с до 30 на сто за времето, през което е останал без ра-бота. Увеличеният размер на обезщетението се отнася за не повече от 45 календарни дни.

2. Обезщетението, което се полага съгласно чл. 225 от КТ при незакон-но уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител се изплаща с увеличение до 10 на сто.

3.При прекратяване, независимо от основанието (с изключение на дис-циплинарно уволнение), на трудовия договор с работник или служи-тел, на който му остават 2 години до пенсия, се изплаща допълнител-но обезщетение, освен предвидените в КТ, в размер на 2 брутни зап-лати.

(2) За останалите видове обезщетения и срокове страните по КТД се до-говарят в зависимост от разполагаемите средства.

Чл. 18. Изпълнението на нормите за трудгарантира при нормална работа пълният размер на трудовото възнаграждение по трудов договор.

Чл. 19. Сумата по средствата за работна заплата и размерът на индивидуалните работни заплати на работниците и служителите се определят с правилата за работна заплата на предприятията (фирмите).

РАЗДЕЛ ІV.РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 20. Страните по договора се споразумяха, че продължителността на работното време, графиците на редуване на смените, почивките, контролът и отчитането на работното време се определят съгласно Правилника за вътреш-ния трудов ред на предприятието (фирмата), който се утвърждава след обсъждане със синдикатите, страни по КТД.

Чл. 21. Всички изменения в режима на работното време - въвеждане на сумирано изчисляване (чл. 142, ал. 2 от КТ), удължаване (чл. 136а от КТ), въвеждане на непълно работно време (чл. 138 от КТ), както и заплащането на труда в тези случаи се обсъждат и приемат съвместно със синдикатите, след предварителна обосновка от страна на работодателя.

Чл. 22. Страните по договора се споразумяха размерът на основния пла-тен годишен отпуск за работниците и служителите да бъде в рамките на предвидения в КТ. При наличие на финансови възможности в КТД могат да се договарят и по-високи размери на платен годишен отпуск.

Чл. 23. Длъжностите, за които поради особения характер на работата може да се установява ненормиран работен ден, на основание чл. 139, ал. 4 от КТ, както и допълнителният отпуск в тези случаи по чл. 156, т. 2 от КТ, се уточняват в предприятията, съвместно със синдикатите, но не по-малко от 6 работни дни, при осигурени целеви средства.

Чл. 24. Допълнителният платен годишен отпуск за работа при вредни за здравето условия или за работа при специфични условия по чл. 156, т. 1 от КТ е най-малко 6 работни дни. Конкретният му размер за видовете длъжности и работни места се уточнява в КТД на предприятията.

Чл. 25. На основание чл. 168 ал.1 от КТ, работничките и служителките с две и повече живи деца до 18 годишна възраст имат право на целеви платен годишен отпуск за всяка календарна година:

-за две деца - 2/два/ работни дни,

-за три и повече деца - 4/четири/ работни дни.

Чл. 26. Страните по настоящия КТД считат, че решаването на въпроситеза обучение, квалификация и преквалификация на работниците и служителите, могат да се решават на договорна основа между работодателя и работниците и служителите, съгласувано със синдикалната организация, при осигурени целеви средства.

РАЗДЕЛ V.ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 27. Страните се споразумяха структурната политика и приватиза-цията на предприятията да се договаря и извършва при спазване от всяка от тях на следните принципи:

1.Стриктно спазване на съществуващата законова и подзаконова уред-ба, информираност и прозрачност.

2.Социалните аспекти при тези процеси да се обсъждат от работодате-лите и синдикатите в предприятията.

3.Полагане на усилия за определен срок след приватизацията за запаз-ване броя на работните места и разработване на програма за разкри-ване на нови.

4.Запазване и нарастване равнището на достигнатата средна произво-дителност на труда и брутна работна заплата, в съотношение в полза на производителността на труда.

5.Набелязване на срочни мерки за осигуряване на целеви средства за запазване и увеличаване на социалните придобивки.

РАЗДЕЛ VІ.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 28. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите:

а/ изграждат комитети по условията на труд и съдействат за тяхната ефективна работа и дейно участие за изпълнението на програмата по охрана на труда;

б/ в съответствие с чл. 19 от Закона, предоставят на синдикатите необ-ходимата информация за рисковете за здравето и безопасността, както и мер-ките, които се предприемат за отстраняване, намаляване или контролиране на тези рискове;

в/ уведомяват синдикатите за посещенията на инспектори от Службата за хигиена и охрана на труда.

Чл. 29. Синдикатите съдействат за решаване на проблемите, свързани с безопасни и здравословни условия на труд.

РАЗДЕЛ VІІ.СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 30. (1) Работодателят осигурява средства за социални мероприятия, като в КТД се фиксира сумата, съобразена с финансовите възможности на предприятието (фирмата) и действащата нормативна уредба.

(2) Определените средства се получават от всички работници и служители с равни права.

(3) Средствата за социални мероприятия се разпределят и пол-зват по съвместно изготвена от страните по КТД програма, определена по направления - за здравно обслужване, поевтиняване на храната, осигуряване на почивна база, социално подпомагане, културни и спортни мероприятия, доброволно пенсионно осигуряване и други.

(4) Договорените в КТД социални придобивки, се ползват от работниците и от работодателите.

РАЗДЕЛ VІІІ.УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 31. (1) Работодателят създава условия за осъществяване на синди-кална дейност, като предоставя безвъзмездно за ползване помещения, оборудване, обзавеждане, материали и други средства, договорени с КТД, съгласно чл. 46 от КТ.

(2) При осигурени средства в резултат на проведени съвместни инициативи със синдикатите, работодателите могат да осигуряват финансиране на командировъчни и други разходи на синдикални активисти за участие в обучения, срещи и други синдикални инициативи.

Чл. 32. Работодателят осигурява на нещатните председатели на синди-кални ръководства в предприятията платен отпуск за осъществяване на синди-кална дейност за договорен между страните срок, но не по-малко от 30 часа за 1 календарна година.

Чл. 33. Работодателите не създават пречки за събиране и отчитане на синдикалния членски внос по ред и начин определен на събрание на синди-калната организация.

РАЗДЕЛ ІХ.РЕШАВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ СПОРОВЕ ВЪВ ФИРМАТА (ПРЕДПРИЯТИЕТО)

Чл. 34. Страните приемат, че са необходими максимални съвместни уси-лия за запазване на социалния мир. Възникналите трудови спорове в пред-приятието да се решават чрез преговори, в следната последователност:

§ чрез преговори между страните по КТД в предприятието;

§ чрез преговори между страните по КТД в предприятието с участието

на страните по този договор.

Чл. 35. При неизпълнение на колективния трудов договор, както и при

други индивидуални и колективни трудови спорове и конфликти, страните от-насят спора за решаване от Доброволния трудов арбитнаж към Асоциацията за доброволен трудов арбитраж, организиран от Българската стопанска камара, КНСБ и КТ “Подкрепа”. Решаването на спора по този ред не изключва въз-можността той да бъде отнесен пред друг арбитраж и (или) пред съда.

РАЗДЕЛ Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. При възникване на извънредни обстоятелства страните се дого-варят за внасяне на необходимите промени и в този договор.

Чл. 37. Постигнатите договорености в този договор се считат за мини-мално задължение за договарящите се страни при сключване на КТД в пред-приятията.

Чл. 38. (1) Страните по настоящия договор организират системен кон-трол за спазване на постигнатите договорености и решават възникналите проблеми чрез конструктивен диалог.

(2) По предложение на всяка една от страните, подписали дого-вора, те се събират, най-късно в 7-дневен срок, за преговори и решаване на възникнали проблеми.

Чл. 39. Страните по този договор:

-приемат, че настъпили промени в споразуменията по колектив-ното договаряне на национално равнище, се отразяват автома-тично;

-поемат ангажимента да го разпространят във всички предприя-тия от отрасъл “Търговия”;

-си сътрудничат за решаване на възникнали въпроси и проблеми по предмета на дейността на предприятията, като търсят съдей-ствието на ведомствените, областните, общинските ръковод-ства и ръководствата на предприятията.

Чл. 40. (1) Този договор влиза в сила от 01.01.2008 г . и е валиден до 31.12.2009 г.

(2) Договорът може да се променя по взаимно съгласие на стра-ните, по реда на неговото сключване.

(3) Настоящият договор се сключва в 4 еднообразни екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни и един за Главна инспекция по тру-да.

Но "Книга тайн президентов сша"раньше, сестричка, ты никогда не просила меня об этом.

Ведь "Скачать word 3 бесплатно"до сих пор "Скачать живую картинку"считается, что в ваших руках самая совершенная "Скачать сервер для counter strike source"система безопасности в мире.

Не могу "Русские для русских скачать"сказать, что он саркастически хмыкнул, но его "Книги читать бесплатно детективы"тон мне все равно не "Скачать песню пыльцы кнопка"понравился.

После стольких лет нелегко расставаться,-вымученным голосом произ-нес Смит.

Эти церкви "Скачать игру на телефон spore"одинаково интерпретировали слова, "Crystal tv для компьютера скачать"с которыми Иисус обращался к своим "Скачать книги екатерина вельмонт бесплатно"ученикам.

Такое ощущение часто бывает у тех, кого внезапно оглушают ударом.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.