За нас

Отрасъл "Туризъм"

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА БРАНШ “ТУРИЗЪМ”

 

 

 

Днес 16.05.2007 г. в гр. София в съответствие с чл. 51”б” от Кодекса на труда и постигнатите договорености за социално сътрудничество на нацио-нално равнище,

Българската туристическа камара – представителна организация на Работодателите от една страна и Синдикатът по туризъм в България, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване към КНСБ и Федерацията “Услуги и кон-тролни органи” – КТ “Подкрепа” от друга страна, сключиха настоящия бран-шов колективен трудов договор за уреждане на основни положения от трудо-вите и осигурителните отношения на работещите в туризма.

Като се съобразяват с:

- конвенциите на Международната организация на труда за условията на труда в хотелите и ресторантите;

- двустранните спогодби в областта на туристическата дейност;

- стратегията в областта на националната реклама и структурната реформа в туризма;

- постигнатите договорености между работодателите и синдикалните орга-низации чрез колективното трудово договаряне в предприятията;

- необходимостта от постигането на общо приложими стандарти за разви-тието на туристическата дейност,

 

страните се договориха :

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 . Настоящият КТД служи като основа за гарантиране на социалния мир в туристическите дружества и техните структурни звена, чрез водене на преговори и сключване на колективни трудови договори.

 

Чл. 2 . В процеса на сътрудничество ще се спазват следните основни принципи:

- партньорство при взаимно зачитане на интересите;

- отговорност за изпълнение на поетите задължения;

- съгласуваност на усилията и действията;

- прозрачност на процеса на социалния диалог за постигане на консенсус.

Чл. 3. /1/ Синдикатите се задължават да сътрудничат активно и да подкрепят Българската туристическа камара за отстояване на интереси както в страната, така и в чужбина.

/2/ Българската туристическа камара се задължава да съдейства за ненакърняване на синдикалните и трудовите права на работещите в туристическите дружества и техните структурни звена, за предотвратяване на всички форми на пряка и непряка дискриминация, на физически и психически тормоз.

Чл. 4. /1/ Настоящият КТД има пряко действие спрямо работодателите и синдикатите, членове на структурите–страни по договора.

/2/ Работниците и служителите, които не са членове на синдика-тите, страна по КТД в дружествата, могат да се присъединят към клаузите му чрез попълване на писмено заявление до страните. Заявлението за присъеди-няване се прилага към личното трудово дело на работника или служителя.

/3/ Работниците и служителите, присъединили се към КТД, не се ползват от клаузите в договора, свързани с разпределянето на средствата на синдикатите за помощи, почивки, социални мероприятия и др.

/4/ В КТД на дружествата могат да се договарят условия за присъединяване – заплащане на такси, различни срокове на действие на клаузите, условия за начални дати за присъединяване и др.

Чл. 5 . Предложения за изменение в клаузите на КТД могат да се правят в писмена форма от всяка от страните по реда на неговото сключване.

Чл. 6 . Синдикатите на равнище “предприятие” се легитимират чрез официално издаден документ от съответната представителна синдикална организация.

 

ІІ. ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 7 . Работодателите в бранш “Туризъм” сключват и изменят трудови-те договори на работещите в съответствие с изискванията на Кодекса на тру-да, Наредбата за категоризация на заведенията за подслон и заведенията за хранене, Националния класификатор на професиите и др. нормативни актове, включващи проблематиката на туристическата дейност.

Чл. 8 . Работодателите в дружествата определят и включват в КТД длъжностите и работните места, характеризиращи се с временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, изискващи сключване на срочни трудови

договори.

Чл. 9. /1/ Работодателите представят на Синдикатите – страна по КТД, необходимата информация при:

- Всички случаи, налагащи изменение на трудовите правоотношения с ра-ботници и служители, членове на синдикатите;

 

- Случаи на възникване на необходимост за извършване на уволнения над 5% от работещите в дружеството.

/2/ Редът и начинът на прилагане на ал. /1/ се уточнява в съот-

ветните КТД, като се спазват процедурите по чл. 130 “а” и “б” от КТ.

Чл. 10 . Работодателите поканват за участие синдикатите–страна по КТД за подготовката на проектите на всички вътрешно фирмени правилници и наредби, които се отнасят до трудовите, социалните и осигурителните отно-шения в дружеството.

Чл. 11 . Страните по КТД се споразумяват, че се приемат с предимство на работа при равни други условия бивши работници на предприятието, на които едностранно са прекратени трудовите договори през последните три години, не по тяхна вина.

 

ІІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

Чл. 12. /1/ Работната седмица в бранш “Туризъм” е петдневна с нормал-на продължителност на работното време до 40 часа.

/2/ Работодателите могат да удължават работното време през едни работни дни и да го компенсират през други, след консултации със синдика-тите, или при други условия, договаряни между страните в КТД.

/3/ Работодателите задължително установяват с Правилника за вътрешния трудов ред:

- задължителното работно време по длъжности;

- длъжностите, които в щата на дружеството ще работят на ненормиран ра-ботен ден;

- сумирано изчисляване на работното време след съгласуване между стра-ните по КТД;

- броя и начина на редуване на работните смени;

- документите, които имат поверителен характер за дружеството, както и ре-да и начина за тяхното ползване от работниците и служителите.

Чл. 12. /4/ Всички изменения в режима на работното време се приемат след съгласуване със синдикатите.

Чл. 13. /1/ Размерът на платените годишни отпуски се договаря в КТД

на дружествата, като се договарят по-високи размери за продължителна работа във фирмата над 5 години – не по-малко от 2 допълнителни дни.

/2/ Платените отпуски на други основания се договарят по време, размери и начини на ползване. Задължително се предвижда целеви отпуск за жените-майки съгласно чл.168 от КТ.

/3/ Размерът на платения отпуск за синдикална дейност по реда на чл. 159 от КТ се уточнява между страните по КТД, но не по-малко от 40 /четиридесет/ часа за една календарна година.

 

 

ІV. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 14. /1/ 1. Работната заплата на работниците и служителите по трудов договор се определя на базата на оценката за работното място (длъжността), съобразно с образователното равнище, квалификацията, сложността и отговорността на труда. Крайният й размер се поставя в пряка зависимост от производителността и качеството на труда, като конкретните им измерители се определят с вътрешната нормативна уредба за всяко звено, длъжност, работно място.

2. В КТД на дружествата се определят начални работни заплати по професии и длъжности, като размерът им не може да бъде по-малък от определените в Приложение № 1.

/2/ Средствата за работна заплата се индексират в зависимост от инфлацията по утвърдена в дружествата методика.

/3/ Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 0,7 на сто за всяка година.

За сходен характер на работата, при определяне на допълнителното възнаграждение по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, се признава времето на работа в туристическите обекти, независимо от длъжността, както и времето на работа на сходни длъжности във всички дейности и отрасли. Кои длъжности и професии са “сходни” определят самите дружества във вътрешните си правила за работна заплата.

/4/ Размерът на останалите видове допълнителни възнаграждения и обезщетения се определят с КТД на дружествата. Страните уговарят стимули за продължителна работа във фирмата, като допълнителен клас за всяка година работа във фирмата, допълнително възнаграждение за отпуск и др.

V. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 15. Работодателите осигуряват на работниците и служителите без-платно работно и униформено облекло по критерии, разработени от тях, съгласно нормативната уредба и възприетите стандарти на обслужване в дру-жеството.

Чл. 16 . Размерът на средствата за социално-битово и културно обслуж-ване се определя със споразумение между работодателя и синдикатите като неразделна част от КТД.

Чл. 17 . Работодателите могат да:

/1/ Изграждат и поддържат работнически общежития и жилища, които се разпределят по критерии, установени в КТД на дружеството.

/2/ Включват за обслужване от социалните фондове семействата и децата на работещите в съответствие с договореностите между страните по КТД по места.

/3/ Осигуряват транспортно обслужване на персонала от местожи-веене до месторабота и обратно по ред и начин, утвърден от работодателя.

/4/ Осигуряват столово хранене на работниците и служителите за своя сметка по определено дневно и седмично меню.

Чл. 18. Всички допълнителни разходи за социални мероприятия се до-говарят по видове, размери и начини на изплащане и ползване в КТД.

Чл. 19 . Работодателите се задължават да организират повишаване на квалификацията на работниците и служителите в съответствие със специ-фичните стандарти на обслужване.

Чл. 20 . Работодателите извършват ежегодно законополагащите се застраховки и осигуровки за заетия персонал, като уведомяват синдикатите– страна по КТД за видовете, размерите и адресатите, в които се извършва застраховането и осигуряването на работещите.

Чл. 21 . След преценка на финансовите възможности Работодателите могат да правят вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите в дружествата.

Чл. 22 . Професионалният празник на работещите в бранш “Туризъм” е 27 септември.

 

VІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 23 . Работодателите изграждат комитети по условията на труд, съг-ласно Закона и съдействат за тяхната ефективна работа и дейно участие в про-грамата по охрана на труда.

Чл. 24 . В съответствие с чл. 19 от ЗЗБУТ работодателите предоставят на синдикатите необходимата информация за рисковете за здравето и безопас-ността, както и мерките, които се предприемат за отстраняване, намаляване или контролиране на тези рискове.

Чл. 25. Работодателите се ангажират да уведомят синдикатите за посе-щенията на инспектори от Службата за хигиена и охрана на труда.

Чл. 26 . Синдикатите оказват съдействие за решаване на проблемите, свързани с безопасните и здравословни условия на труд.

Чл. 27 . За осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателите създават служби по трудова медицина или сключват договори със здравни заведения.

 

 

VІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 28 . Работодателите осигуряват на синдикатите безвъзмездно необходимите условия за осъществяване на дейността им.

Чл. 29 . Страните по КТД се договарят за реда и начина за събиране на синдикалния членски внос.

 

 

 

 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 . Настоящият Колективен трудов договор влиза в сила от 01.04.2007 г. и важи до 31.03.2008 г.

§ 2 . Страните по настоящия КТД:

/1/ Осъществяват своите взаимоотношения при спазване на принципите на равнопоставеност, коректност и независимост, както и при спазване на законовата и нормативната уредба в страната;

/2/ Насърчават работодателите и синдикатите при прилагане на клаузите на настоящия КТД;

/3/ Решават възникналите трудови спорове чрез диалог, преговори и подпис-ване на споразумения и анекси към настоящия КТД.

§ 3 . Настоящият КТД е съставен в 5 /пет/ еднообразни екземпляра, по

един за всяка от страните и един за Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при МТСП за регистрация.

 

 

 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА СИНДИКАТ ПО ТУРИЗЪМ

КАМАРА В БЪЛГАРИЯ - КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

доц. д-р по ик. Цв. Тончев Т. Джилянова

 

 

НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРА-

ЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Н. Михова

 

 

Ф “УСЛУГИ И КОНТРОЛНИ

ОРГАНИ”

КТ “ПОДКРЕПА”

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.