За нас

Добавката за клас за времето преди 01.07.2007 г. не може да се намалява

ВЪПРОС: “През 1996 г. бях регистрирана на борсата като безработна, след което започнах работа и досега съм в същата фирма. Миналата година ми преизчислиха добавката за клас, тъй като излязла наредба, според която времето на борсата трябвало да се извади от стажа, който важи за клас.
Действително ли е така?”


К. М., София
ОТГОВОР: Не е правилно доплащането за стаж и опит в случая да се преизчислява и намалява.
Вярно е, че от 01.07.2007 г. действа Наредба за структурата и организацията на работната заплата, която бе обнародвана в ДВ, бр. 9 от 2007 г. Наредбата е приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., което отменя, считано от 01.07.2007 г., Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, действаща от 1993 г. до тогава.
Допълнителното възнаграждение за продължителна работа по отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения е запазено като социална придобивка, макар и с някои ограничения. Действително времето, прекарано на трудовата борса, вече не се зачита за стаж при определянето на класовете, но това важи само за регистрираните като безработни след 01.07.2007 г. Правилата на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата действат само занапред. Ето защо, доплащането за стаж и опит на заварените работници и служители не следва да се преизчислява с оглед новите изисквания.
Нещо повече в § 1 от Заключителните разпоредби на наредбата е предвидена закрила за работници и служители, които към момента на влизането й в сила (към 01.07.2007 г.) се намират в трудово правоотношение със същия работодател, както и в случаите на промяна на работодателя по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда. За тях размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на новата наредба, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения.
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се прилага за работниците и служителите, наети по трудово правоотношение, във всички предприятия, учреждения, организации, кооперации, заведения, обекти и други подобни, където се полага наемен труд по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, независимо от формата на собственост и източниците на финансиране.
С наредбата се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.
Съгласно чл. 2 от наредбата тя се прилага при:
•    провеждане на колективно трудово договаряне;
•    разработване и утвърждаване на вътрешни правила за организация на работната заплата и свързани с тях други вътрешни актове на предприятието, отнасящи се до трудовото възнаграждение;
•    възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, както и при договарянето на условията по трудовото правоотношение;
•    конкретното определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.
В глава втора от наредбата е дадена структурата на работната заплата - брутна заплата, която е съставена от основна заплата и допълнителни трудови възнаграждения.
По смисъла на чл. 3 от наредбата брутната работна заплата се състои от:
•    основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
•    допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
•    други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор, различни от горепосочените.
Допълнителни възнаграждения
Видовете допълнителни възнаграждения са регламентирани в глава трета от наредбата. Те се полагат при наличието на определени условия, начисляват се след основната работна заплата и заедно с нея формират месечната брутна работна заплата.
В наредбата се разграничават два основни типа допълнителни трудови възнаграждения - такива, които имат задължителен характер, и допълнителни плащания, които нямат задължителен характер, и могат да се уговарят. Вторият вид допълнителни трудови възнаграждения се изплащат само в случай че са договорени между страните по трудовото правоотношение или в колективен трудов договор, или пък са записани във вътрешните правила на предприятието.
Задължително се изплащат допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, наредбата или друг нормативен акт. Така например задължителен характер имат допълнителното възнаграждение за положен извънреден труд, за работа на официални празници, както и доплащането за клас, което в наредбата е наименовано допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Повечето от задължителните допълнителни плащания имат определен задължителен минимален размер. Това означава, че с колективен трудов договор, вътрешните правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор могат да се определят по-високи размери за тях от минималните стойности, посочени в наредбата.
Условия, при които се плаща добавка за клас
Условията, при които се получава допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, са подробно регламентирани в осемте алинеи на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Това плащане има постоянен характер - изплаща се ежемесечно, докато съществува основание за получаването му.
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в това число на различни работни места и длъжности.
В случаите на промяна на работодателя по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда при определянето на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.
При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
•     трудовия стаж на работника или служителя, придобит във всички предприятия, учреждения, организации, кооперации, заведения, обекти и други подобни, където се полага наемен труд (по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда) на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
•     времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
•     трудовия стаж, придобит в друга държава членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки на Европейския съюз, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;
•     времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка на ЕС, както и членовете на техните семей-ства, са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица съгласно законодателството на съответните държави.
Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малък от една година.
Размер на доплащането за клас
Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво. Така определената величина има задължителен характер.
Според ПМС № 147 от 2007 г. за всяка година придобит стаж и опит се полагат минимум 0,6 на сто парична добавка върху месечната основна работна заплата.
С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.
Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
Следва да се има предвид, че с колективен трудов договор, с вътрешни правила за организация на работната заплата или с индивидуален трудов договор могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения със задължителен характер от тези, определени с наредбата.
Важно е да се знае, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за дей-ствително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение. При непълно работно време по всеки отделен трудов договор се плаща клас до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
Правилата, въведени с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, дей-стват занапред. Ето защо, няма основание да се преизчислява стажът за минали периоди на заварените на определени длъжности работници и служители с оглед новите изисквания за сходен характер на работата и съот-ветно да се намалява доплащането за клас. Ограниченото зачитане на предходни години трудов стаж за сходна работа важи само за бъдеще време и то при промяна на местоработата. В този смисъл зачетеният стаж за минали периоди на различни длъжности и местоработи не следва да се преразглежда. Това се отнася и за времето, прекарано като безработен на трудовата борса - за минало време работодателят не трябва да го вади от стажа, който вече е зачетен за трудов стаж по реда на отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.